Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
These results appear less relevant than we'd like. While we're working on improving More Like This, you can help by collecting "Planet Factory II" with similar deviations.
Mandelbulb3Dv18{
b.....k1...M7...ET...2Q...Uzg1rs/vP1.XcppZWmoY.kbHOeyNcdbw1cZmGz7uwEzQt1TCwHxq.k
................................xr2wXa2to02........Y./.........E........1/2...wD
...Uz.....UO/....sk5/....6.PR...s1...2E......cK2xMh8ajbD/..lImuD..../dkpXm1.....
/VEnAnID/2..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDuZLrrnKiTtPH8FpGSKtRy6KRUMykwYaDVJmfkTn1utPhJYTIvEgHyGWIBe8mV7aj2PmPMdh5
MtPDVYwmylAPyuO8cBQMTQbD.....8osd5............kD.M....sD0AE.....................
...........wzoAnAt1...sD....z.rb.A.2U0k.k08.1.Jc.A.wV0k.E88.1.nc.A.lImuDS.....x/
.....AQxcz1.......kz/wzz..kA..6.a....w0....F....i/1S6A4.UX.E....8/...s0....ZJz56
EV5U.0...wDU.06..06U..6U.06.1c...06U............4YCpCckYcz1...........U.8.......
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........6U0..6U.0...........M1.....................0c..
.02..............0....................U.8..................8....................
/6U0.....0....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kdrU4Aq.LPic4Qb/..................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................UF.BnAnAnAnYzj................................................
................................................................................
....................../....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU...........zD........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................7.2........../.........EBnAnAnAnYz1.....
................................................................................
...........................................6....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/......
..................................U................../........zD........kz1.....
...sz........Uyj.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MY PONG WITH MY DEAR FRIEND :iconpamonk: took her pong 82 ---:> Far-Out Decoration Pong 82 by PaMonk    And now is my pong 83

No Changes  :squee: just fun with a cool set of params and shapes :)

my params here :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...M7...3....IU...ELAcC5Y....D4apNOYr/4EeF36lzmBFyHqD.0N62DfzEKFWZM7Itzj
................................VsZ8gjt10/2........A.V4V................y.YaNa/E
GVfLz6.....E/....sk5/.....kr1...8.....E2.....YRK1btmW.jD/.UBBTJEe..w.dkpXm1.gyzj
zA....cD12..0.kbrGorfehyzwth2xxeOfzDTS9FTjequz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDxQ0mx/IzrtXwQoV1d40wy6GnIOWbnRdD2c2uppJ6kvf3E75pr5aSyUw3NSaEQddjdWuaLz9U
Ou9VD2.MNdoZyCB0WoXMU.jDU.....2FW.............2E.A....sD..G.....................
.............wckpr1...sDr8Ko./Xcv9..............E1rwhvphY/9KhVG/...ChuFE/....2..
.....Ksulz1.....5.kz..6U.0.U.k5.P....61....B....60...s3...Uuzzzzd....MXz..U6ZH52
..UUaydel0A....kTeOg.f8No.U6nc..zzzz8j.U........6.6..........0........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz............0............0.......I./B....0A..UsYVU8JUyn60WCKyxIUz0U68dNM80vD
AIk03.Ak.1..BYNrrzIrz.Er/67TOyuj.U1nFmsRU/2...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.UX9e/rN....i6KPk/..............
E....6E.F2U3....I....g.....PdFKOixKOYZYFH/..opIMk/....................U1C....6U/
4M.........BnAnAnEPM.ZNaNaNaR51E.......E3.YaNaNaNa7/.1.......k1E..........2.....
..............................................zD................................
........kz1..........A.....3....B....A3QcJaQZZYFH/UFH/.RB34Q....................
.sU1.sE1BoU.02E.......MaNaNaNavjOaNaNaNatzHaNaNaNaNsz...................6.2.....
...wz.........zD........kz1........wz...................kz1........wz.........zj
................................}
{Titel: Inside the Anunaki Spaceship - Pong 83}

Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
PS CS5
Astronautswww.google.ca/url?sa=i&source=…

and www.google.ca/url?sa=i&source=…

Once again a tweak from the amazing work Modernes Wohnen by viperv6 made by my friend :iconviperv6: (THANKS FOR SHARING THE PARAMS )

Hope you like it :)


params

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w.....6...Uh2Q6HKs.7.zWFh7dSFF9Ex0FYrvAme.A/RlRTFsJ7.FvWh4XwA70k
................................60eQXJ0kE.IstHWAilXc.phJ................I/YNaNyD
...Uz6....U13....M.1/....2EH/...D2...2E3.....A4xi0iwZ3mD/..........G1dkpXm1.Xti3
//....kD12..12kAnAnAnAv2.1.......UzD........W.2...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDchojDhdgNwf68cKSf.Hsyep/L2cnQRljGRR/nHbYVvXe1xn9ojJ6z4yv4DNUPXgDG/xC.cuK
Lwfe6eYMPKBny0sEGH3Y4blDU.....Y/H.............kD/A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................R....k1.
.....Ksulz1.......kzd.6U.F.U..6.G....w0...UB....I..46w9..U.F....6/...I1.....SH5C
...U.0Ak.zDU.0sz....zXl7x.6.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58izH..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../EU0.wzzz1...........60...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U4....................
/EU0.wzzz1....................................6U.0...yzzX32k.1A..1Akz9mHsnwF.UDn
5xDcPhdht0kaqavzaT4U.06...szzvRTsLM5.UTVRwDZyVTVR..y3qlzDw5y3q/.sLM5zfvTsLM5.UTV
RwjpzVTVR..y3qlz...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff7pKMbJK9lsWOkR4.VtWOkR4.mBINiFLN
E....Ek.l2./....I....Q....EE0x4SKBpIc34QZB5...........................k/..U...U/
4MU........nAnAnAn.6.NaNaNaNaV.Ezzzzzzzzlz1OaNaNaNavz0.......U/E.......adlnLZ1h6
Pbjrz0..........................................................................
.....................I.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........IaNaNaNaJ.EsaNaNaNahzPnAnAnAng4.1.......k.E................
................................................bNaNaNaNSzXaNaNaNatyz...........
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/..U.....oAnAnAnAvzHnAnAnAnAxz0.......k.kOaNaNaNavz1.....
...........................................................OaNaNaNauzeNaNaNaNyzD
..........................................U.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZZA....
......................k/C.......0....6....UaNaNaNatzz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Wohnungen waren - jetzt ist die Raumstation -Topas2012~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mb3d

formulae - _CelticMode / Amazing Surf

hope you like it

params

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...61....U...E7iCffmzyuzadkllokWn.EjNNDok/2KynKxPLQdkzqzkLbFXZN.6yD
................................gVcD1o7S2.2........B.NfS................y.InAnoD
OaN4z6....Ex5....kk3/.....UO....T4...2EZ......G8zOIuslmD/.ES/cvDOaN4/pAnAr1.OaNa
./....kD12..02kvfOBUOClYzwrhOv.qi8xj9FU.vKYory1............3/....y1...sD...../..
.zXaNadDGDbfK08SwwHEGn7rfqUyx0LbILRTJ.hjbvaKu3s4Hqf.ti3FdX5DzQifbSr2HRajC0X7LrL3
EvnlBDJFN9pNyYL09F7cslnDU....8Y0.0............sD.2....sD..G.....................
...........7.rAnAx1...GE...6/x1...................................EpmC4Es....k1.
.....Ksulz1.....yzDS4wzzz1UC.E4.U....61...UB....v..06w2..UEJ....Wzzzz5HB....wHLU
...U.0aZczDM6/nz....z1......0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzE0Fbf24LNyD/.........E.0c..
cN5V..EbG7eFT5uDKDqyTr69/.2..........2U.8.kzzzD............3....................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.YoHC/WIIR1Gic4Qb/EMnBL9hxKRiFLM
E....6E.F2./....I....E....kL1J4PoZqMBx4NZ/.................................1A...
...................wz0.......................................U.E........kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1........wz0..........
.....................E.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/kPr/......................
.Q..4MU/.6U/4........ImAnAnAnAzD...................wz...........................
................................................................................
................................}
{Titel: Connected -Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbub3D v1.8.9

thnx for looking :) , and maybe faving , it is greatly appreciated!!

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...1.....6...kfnopaW7T/.bgppT2SAV9EuXzMsyXwJyHlYi6uGWxTzwwZ.baCpnzj
................................eWQMgTrSD.2dq208Fzf0.hS.................I/YNaNyD
...Uz6....UJ.....MU0/....2kO2...H....2E3.....MEg8Y3Y18nD/..........m0dkpXm1.O2Zw
z.EnAngD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD9Sdw55rUmwX/vmVtif2byuQa8c1yl/gD9OAdN466UuvoZXU7vC8Azo8VbdD.w.mDY9PvCA9J
.vfEoWmo0k16zaVy0W7bX0nDU.....2p/.............sD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................1....k1.
.....Ksulz1.......kzzwDU...U..6.P....M2...EC....m..06c3..U.F....6/...I1.....SH5A
...U.W1KEyzlcisz....z16U.06.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........M0...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzD.1Ak..2E
./IzT/Ak.1.E./2EQs5pIHB../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cW3qMfVX9e/rN....................
E....AU.V2k.....I....g.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................pAnAnAnA1z9.......CI.1..........................
...../......kO2EevK2F2F2lyfaNaNaNaNvzMaNaNaNalzD................................
.....................2.....3....6....EINXxqEp7KN7NoI............................
.sU1....0............AnAnAnAnAxD........cz1........qz.........wDBnAnAnAnqzHNaNaN
aNapz.........zDvFVf53iSIy1.....................................................
................................0....E/...k0....b7LNZhKG4B3.spmQtpKG4B3.........
............Cs...6U.0MU/4.......OaNaNaNaFz1.......U2.NnAnAnAnAxDnAnAnAnAtz1.....
...yz0........zD........6.A........wz........UzD.......M9/A.......cJ.1..........
............................................}
{Titel: InkaPortal}
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:iconi-s-weeklydeviations: at :iconinspiration-showroom: fav.me/d7e15fq
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv18


This is a tweak from the amazing work Break from Inside by batjorge  made by our friend :iconbatjorge:

I used V.L.

Reflections  change the refractive index to 1.33

SAME FORMULAS... AND FOR THE 3rd formula  HeightMapIFS I used the default Map nr 15...

Mandelbulb3Dv18{
g....Er2..US7...w....2E..6.z2JDEvJ82.9TwEJLIPD5EyWzqry3iVzPss3/m9RJozkqtvY/tQ3xD
................................4ebqqOOhdz1........A.R58/...............s.IQxcuD
...Uz6....UN6.../Q.1/....2......N.....E4.....YxWwbLAv3oD/Q......g5BJ1dkpXm1.2F10
//EnAnQD12..1.kAnAnAnAnuz0................................U0/....y1...sD...../..
.z1...kDG0iVxOPyKw1KqH9CpffNzu.9/53oe.qj/Ni2ROFnfxn7UkeqquZ9zMu20vaklPmjIstBEcB7
mwXHz0YAA7/MzeDYSfWFmOqDU.....ooF2..2t....UaNalD36....sD/2G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................J....2..
.....Ksulz1.......UX.wTre0......V/...61...UC....U0....2....F....6/...oIB....SHz1
...U.0aZczDM6/HrMg2ceW6dE16.0Qozzrhe..EVjiO8eGyj66gJ7KDgdz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzzX5..1.......sVE.........M........E.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzD.....UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.ALNpFqPMFYEUQLOoV46KlY9e/rN.A5R
E6...AE.W6E.....I....M....EHVt4NtBoPpBLOiB1.....................................
..........EaNaNaNaNizOaNaNaNatzD..........2.......././.........E................
................................................................................
.....................Y.....3....5....AIRWZqMFJLMo/..............................
..............................zD........kz1........wz.........zD................
................OaNaNaNatznAnAnAnAHzz...........................................
................................0....E/...U1....6JKObV4RB34Q7NoI................
..........U./2E./2E.4MU/06E./...........i.2...............................UaNaNa
NaNmzcNaNaNaNawD........Uz1..................O3k..............................zD
...................wz.......................}
{Titel: 15h37m53s broken~tweaked}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Pong with my dear friend :iconpamonk: her amazing work --->Paper look Flower pong 60 by PaMonk

new formula seting -> Apollo2D-IFS / PolyFoldEx-symIFS / foldcut8-IFS

hope you like it :) have fun:)

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...M7...3....I....EUkDtVy32xzi.OE6XQnT.EFUjvSAA66.2PgIl6VPyazQLCckPTfBzj
................................aA3gx3E2G/2........A./G6................y.IQxcuD
...Uz6.....30....MU//.....U./...E.....E2.....cDGLq1XV.hD/.......AzT30dkpXm1.....
./....kD12..12kbrGorfehyzwth2xxeOfzDTS9FTjequz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sD0AmLZ5wiXvfe8p6vN1MuyGppraZGS.ejt.K3CzId6vPFUDsvE51jyU6dWUrhsxiDYa0vA89l
cv9gQOb2t2rsy6tmCjbxOkgjU.....oIG.............sD2A....sD..G.....................
.................w1...sD...m0/XcS.......................................3....2..
.....Ksulz1.....2.kz/wzzz1UU.Q6......61...kL....U0.06Y3..U.C....d....QXz...ykHLG
..EEv/aZczDM6/nzMg2czX6dEP5.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz............X/...........0.......I./B....0A..UsYVU8JUy190WCKyxIUz0U68dNM80vD
3Ek0.wzzz1..9lzxcPFB./EZOFjVui2k.owAfCI4i.2..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffp6X9e/rN.Q4.i6KPk/..............
E....AU.W6E.....I....Y....EEkx4PgxaA2pGG4B3..oIMk/.......................MU/46..
...........OaNaNaNakz0nAnAnAngujnAnAnAnAvz9.....................................
...3.dNaNaNaNauD........i.2..................U/E................................
........kz1..........6.....3....8.....pPgZbFjl4N3VL9nZLP7NoI....................
....4MU/0.U..2E......QaNaNaNatzD...................yz...........................
............../EMo0FIhT67.2........2.VF92FpyVY.E........kz1........wz.........zD
........kz1........sz...........2....E/...U0....ax4PYBKRoVH97NoI.ELHV/5.........
............Cs...6......4...............cz1........../..........................
...0./........zD...................wz.........zD........Uz9...................zD
..........UaNaNaNaNiz.........zD............}
{Titel: Star Flower - pong 61}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv18

Same render Extreme reflections xr1 by Topas2012,

but no reflections different colors ... 2 global lights , 4 positional lights

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...U5...w....2M...kjUWTyBkBwz48Cgkq1WJ5EOe7zxw8gtzHz9w2SVvTyzGti0b.B7.zj
................................OMoqkWbMF/2........Y.JYv/......E........I/2...0E
...Uz6/...kdH....Q.1/....2Up7....0...2Eb.....EpcNhlT11iD/QUuL0oDPKJJ/pAnAt1.OaNa
.FEnAnQD12..0..........wz..................................3.....y1...sD...../..
.w1...kDj7F3AhK3OvnY955s5vCoyyXDOR9RDYgDHCrJzRkJ2vPcIC5ostJjyIpDG9YfLwhDG7PJ/DbQ
Gv9EYkub/qzqyi31y4bWh7cDU.....Yla/..L41.......sD.6....sD..G.....................
.................y1...6E....zw1...................................kvs.LEC....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.U..6.P/...k7...kB....S3...s/....F....8/...wG4...UJ15Q
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1..0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC..........gE.5/cuRn...fHP0An9xzu/6Fqy1ZQ/k.Qp.uPw0lz972Amz
t0MJ...a7PrSPqyjv3J6InXj3.A.8aFbQnmvzG0/G.Ub905...4nOrCp4.A8Lj1ce61xz0EmG3UIPzyj
26.Lyvjjs/..XGZm4wK../.4S.acsG.k.cI8NwD3lz9..cvd3/.y3q/yzzVMfd9..1Ak.vzDOFrO.UDn
5VTzTltex0kaqaPiQsLG0F6.sLM5s1bTnWse.UTVRUDlyZvTI/.y3q/yMw5X3p9.sLM5snqTXNNa.UTV
RUDkztKhX0.y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.IbQfJKSUArOt/GAic4Qb/....rN....
E....Ek.l2k.....I.........kLdtaRXZ5Pdt4NmZqMVl4......................c..........
..........EQxckpX0Ltz2LD8QxckJyD........kz1........wz...........................
...............................................E........kz1.....................
.....................6.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........gNaNaNaNO.EOaNaNaNalz1.......UxzwzzzzzzzTxD................
................................................BnAnAnAnqz1........wz...........
.....................................E/..../....T7LNXZ4QmxqMVl4Kn64.............
..........U3K...................D8QxckpXezvX0LD8QxcuzeNaNaNaNazD........kz1.....
...................................................................../........zD
..........................................k.....I....E....kLmJqMd/bQjBKMgVpAW/..
.....................MV3...................vFVf53iywz2LD8QxckJyD........kz1.....
...wz..........................................................................E
........kz1.............................................}
{Titel: Extreme xr2~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

Hope you like itMandelbulb3Dv18{
g.....U5...sE...w....22...EQrwq1O5N2.XegY4lez3/kMTZQFoo19.2SkEokICBezqvOSVPHF4/k
................................D4f.9PRnu02........Y./..................y.YNaNqD
BnAHz6....UJR.../M.0/.....Uy/...D3....E3.....Yv/.33myKaD/.........UZ2dkpXm1....E
//EnAngD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...oDVtNZAHqE4unp99xSjOoNyaTgjmV0SQcDa6JtuEgb5u9mtjtIXyoQyyC80Zb8FFcD04at1Awj
Nt1asekjJidXy4CPtNPkPKbjU.....Iiu/............sD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................a....k1.
.....Ksulz1.......kzB.Ak.1kY..6.K/...61....G....U0.0660..U.F....6/...U2.....SF52
...U.0aZczDM6/nz.06UzX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../EU0.wzzz1............0........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....6E.F2U.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE.61.......................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0..aNaNaNaB3./........yDQaNaNaN4mz1.....................................
...................................wz...........................................
.....................2.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S.w3Ig3aPZ/..................
.Q.......6U..........YNaNaNaN4wjBnAnAnA1Wz1...................1E................
................................................................................
................................}
{Titel: main paras~track}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

My Reply to  :iconbatjorge:'s amazing work ---> Photosynthesis by batjorge


The Chain Pong Team's member's are:
:icontopas2012: :iconjtashley45: :iconrecycledrelatives: :iconalmog53: :iconjjkiefer: :iconmiincdesign: :iconciokkolata: :iconlightbulbmoon: :iconbatjorge:

We started with parameters by CMDRCHAOS
up next is :iconjtashley45: Hope you have fun...

check all the entries in our gallery: Pong Gallery Folder at :iconpongorama:

 used the same Formulas  ABoxPlatinumB, _AmazingBoxSSE2, _Transform

Mandelbulb3Dv18{
g.....u1...o5...w.....U...Eat95k/kT..dEoAaTCGl.EFHpAZR6gaz9P.vSntbSszw76mBdFbG.E
................................IpOhaIMRZ.2........Y.pK/........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6/...U72....QE2/....2......31...2E4.....UfQ3lmBHckD/Q.........E0pAnAt1....U
.7EnAnQD12..22..............................6.A..........2W0/....y1...sD...../..
.w1...kD/v/KF8w/cwnfQ/BRps13zIyGHpCNyPejnFFZdUmx4wfzKc.LSEu4zsGFKnjGOJmDDw.Mtq.f
Ew1h1zgJHWu6z0Qn96bFirlDU.....oZP/..Pg........kD.E....sD/2G.............OaNaNaNa
D.A..........oAnAt1...sD....zw1...................................EylwHEK....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzH.F..6.g....M2...EH....m....c3....F....6/...gY0....SFDA
...U.0ELvyjqOPuz.sJYzfhqa06.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wcRq/.E./2EzzlgKW8../2E.tzD8ivg..2E
./IzT7LE8/.E./2EQsrip87../2E./bTgWcX..2E./2lyNuLZ0.E./2EMwbO7a4../2E.lqTUGpf..2E
./2kz7reG/.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E../.AU.V2E0....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.UmAnAnAng..1.......UxDzzzzzzzzlz1............................2B/A.....
................nAnAnAnAHzvNaNaNaNasz...........................................
..........kqaTe5T8HHDH.....3....1....wJEh3aSdtqN0x4SHBJFm.......................
.Qk0.................wzzzzzzzDzD..........U........qzUIujQnv4DxD................
................................................................................
................................/....E/....0....TFZQVtqQaxaQh/ERgl4.............
................3IE/0MU/........CnAnAnAnAz1.....................................
...................................wz...........................................
............................................}
{Titel: chain pong00 ~ Escape from the light}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.