Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
MB3D and ps ..thnx for viewing :)

my paras:
Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...C2...S.........EGGSM55rn5.j.IcYafok0EdLoz/pG0izPcWuiKKGTqz061Td0EyG.k
................................XxRHTtxVaz1........Y./..................kz1...wD
...Uz.........../M.0/......CI...b2....E3.....oCm7LFbSbpD/..........m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12..0..........vz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDYTGfTW3oLx1KrTCCtlTCzKM4.yyFrvnDEnuksePDvtH8zlwKY4xIzg9NLNHPU0pDIEHHoBaB
2xfCdB2PTkdHz8eoRBWYy6pD......2LE.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbu3.2UeL.k0eS/.Jcu3.wVeL.E8eS/.ncu3......S....k1.
.....AQxcz1.......kzOwzzzX.U..6.N....E5...kA....g0.46c2..U.F....6/...I1.....SHj1
...U.0aZczDU.0szMg2czX6dE1660c...06U..UoK/nl2xvj4sM93P58iz1...........U.8..k.1A.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........60...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............C....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..xIP9yzz/k.1A.l4Pg.vzDsnwF.6gh
CWTzThdht0EHLZJiQs5y3q/.F5vYs1bTsLM5.QjlOWDlyVTVR.kmPy4yMw5y3q/.rtKNsnqTsLM5.EY9
OUDkzVTVR.kUjt3y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.2qMfBX9e/rN....................
E....6....E.....I....g....EHZtqNZ75B..pPrJaQ................................Ak.1
Ak.1.......nAnAnAnQ/.FnAnAnAnY.EOaNaNaNa7.InAnAnAngxzAnAnAnAnAvj................
................................................................................
.....................6.....3....9....oIOs/JOiBrOdF1.............................
.......1Ak.1Ak.......MaNaNaNa7zDnAnAnAnAjzPnAnAnAnAuzcNaNaNaNm.E........Uz1.....
................................................................................
................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

My parameters
Mandelbulb3Dv18{
b....kR/...V1...w....22...kNg0nvPZo6.1auN66pKq3EMdG/TtSWZwPOgUa0krZvzinM3arr8dzj
........................................Uz1........Y./..................y.2...wD
...Uz.....kQ.....M.0/.....UE/...g4....E3.....oBoIqdTERqD/.......AzTZ/dkpXm1....U
z.EnAngD12../2...........1........zD........M.A............u1....y1...sD...../..
.z1...oDYsAIxzzzjz1..........UAbUdisqcljMvhmbNrgKwXUafEbp0.szcZOaUU2qiyD0P.Zsl.C
8wnK0ab0GMvuzWZDniNh..yD......YE6.............sD.6....sD..E.0...................
.............oAnAt1...sD....z.rbn..2UC1.k0uA..Jcn..wVC1.E8uA..ncn.......k....k1.
.....AQxcz1.......kzSyzzz1.U..6......U5...EB....m.oP0sE.ku.F....6/...Y1.....SFT/
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz166Vc..zHjo...........U4.cXcESLfz9..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........Q....................E.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fpt4NZ7rRVFLNmtWOkR4.............
E....6....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....................................
...................7./..........................................................
................................................................................
.....................2.....3....5....2YEjVLHjFKA................................
.Q...........................U.E...................../..........................
................................................................................
................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MADE WITH MB3D

Hope you like i :)

parameters

Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...g2...ET...2Q....lbC6gtwZ0.re65OGgjc.kRUs/uE3DNzPj1zw2QbXuzIZvZrvBTd.k
................................bk1xfb//j22........Y./.........E........1/2...wD
...Uz.....kx.....sk5/....6U1j...x2...2E......AeynvBo89VD/..lImuD...U.dkpXm1....U
.VEnAnID/2..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDAt3ZULCR3sXgR.R2Q3udx8t3cdy0PvUjsFIb5aVE3sXIBniY1gq0yYXIIqGkcnTDW4lGrSUL
4sXneuQ.AFP0y0bquNR4tyTD.....8oWX1............kD.M....sD0AE.....................
...........wzoAnAt1...sD....z.rbAA.2Umk.k0811.JcAA.wVmk.E8811.ncAA.lImuDW.....x/
.....AQxcz1.......kz/..Uz1.U..6.a....20...UD....i/1S6A4.UX.E....8/...s0....ZJxz6
EV5U.0...wDU.0sz.06Uz16U.06.1c...06U............4YCpCckYcz1...........U.8.......
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........6U0..6U.0...........60.....................0c..
.02..............0....................U.8..................8....................
/6U0.....0....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................UF.BnAnAnAnYzj................................................
................................................................................
....................../....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU..........UzD........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................7.2........../.........EBnAnAnAnYz1.....
................................................................................
...........................................6....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/......
..................................U................../........zD........kz1.....
...sz........Uyj.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Playing with MADNESS! :evillaugh: Mandelbulb3Dv17{
R....ke0....4...w.....E...kyF/PrPmZtzopzvbXCu6/ErkLIKwH0czHeUjEFlT/uzIsQN8rm7UyD
................................6g4ENsjVF/2........Y./..................Y.2.....
.................M22/....6.qB...g0....k2.....McXFp/sSRiD/.EM1DtD...m/dkpXm1....E
./EnAnID12../2UNaNaNaN43.1..................kz9...........U0.....y1...sD...../..
.wnPGAcCJGQnEyC9tvHLFEZqp8cJyKXupm6zwXjjx79d31U0hvnvyYF5YgBzyiCk3aEiCpiDzt4SKUYJ
ovvq0pbcv18xy0jdcADesFjj......Y6M7............kD.2....2E.6kz.cNaNaNaNavD........
.............A6U.i1...........JRTA.wpxl.EOr51.nRTA.orxl.kVr51.FSTA..............
................2.kzk.Ak.1EY..3.X0...s2...E8....627q524.kTEyzzzzx....En7...UJxKX
7R5U.ydel0ceYF1Uzzzz.yzzz1..nc..zzzz............06gJ7KDgdz9U..........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../A13zrKQ10ECR8Zc4xRkzoklrlkCx9xjShM3ZaYq1zP.0c..
cN5V.YHbG7eFT5uDJAqyTr69/.2U.........IF6I..VHx0.AfpnSPCqaz1uk5LfQvXwz8ra5DlJDw.E
JEW0zH09r.EMoIRnIlIqzcnJXNw/X0xjw9zUrWWqG.2..A5RL/EQkd4.WfWOBx4.Et2I.s3GyOud.wl4
P..gbt6n01ETiS8.Dt4ZuB4.JNIC.MtToi7X..2Dv.UazBpVT/EABR1..zrT902.VSOT.oxTo7ZK.EH8
f.ktzR5Q50UBpM1...kz..6.zzlz..6.yznz..6.xzpz..6.................................
E....I....k.....I....c....EHZtqNZ7rA.A3...................................U/4MU/
4M.................0./........zD........kz1.......U6./..........................
................................................................................
.....................Q...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................MaNaNaNatyD...................sz...........................
................................................................................
................................/....E/...E/....T/pPgZbFjl4NdtqN................
.................MU/4MU/...............km/2.....................................
................................................................................
..........................................E.....I....Q....EHZtqNZ7LG4B3.YZaPb31.
..........................U/4M.....................0./........zD........kz1.....
...sz...........................................................................
.....................................................2....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........kz1.....
...1./........zD................................................................
........................................Mr.T. Jones PhD........................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with MB3D :)

This is a tweak
from
the amazing work

made by :iconfraterchaos:

my parameters

Mandelbulb3Dv17{
Y.....s/...C2...cD...26...EKXU38GbG1.H7Eh6d9BJ4EUgaKY7gxdwvyRyAKSJs..dibua2ilyzj
................................3bqxGywd/.2........Y./.........E........y.2...5F
...Uz.....ko.....M.0/....6E.....n/....E2.....sUjVHCe/0oD/..........k1dkpXm1.D8QR
//EnAnQD12../2...........AnAnAnAnEwD.....................o.u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDpGoTXXOU.x1..........ELskQWI9gaj0nWLHz3detHylFa12.f3zQLPNjro0/oDmWWonoSZ
0tHSVOHTH92Ez0xCxl./kOlD......YLM.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAt1...sD....zU/S9A.ishk.MZr01UTS9A.auhk.sgr01UxS9A......O....UZ.
.....MEUZz1.....Xyzz/wzzz9cW.Y5.I....M/...UJ....i/.06kB..UE1....t....AHq..k6ZvL8
...U.0.MzzDg./kz...Uz13..66.1c..zzzz............/YCpCckYcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........V2U0.6oKp/..0PJWp1PyzslYEkti4xvD/...........Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l.8.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...C....wk1D.zz/..wD.k1Dw.szD.U9...Dw
k1EzTpxe...wk1D.Qs5s....k1Dw..bTU1....Dwk1.ly/C....wk1D.Mw5s....k1Dw.kqTU1....Dw
k1.kz/C....wk1D....s....zz/..wD.yz1.s0..xzJrf0..oVKNTB4Bi7nAmx3Qg3aPZFrLTxZMtx3R
E6./.A....E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4..61.......................k/.MU/4.U.
.ok.1Ak.0..........yz.........yD........kz1........3./.......E/E........I.2.....
..............zD...................wz...........................................
.....................2.....3....6....2YEjVrIhxqPoVaFjl4N........................
.Q...6..0......................E........Uz1........wz...................M.2.....
...wz........./EnAnAnAnAHz1.....................................................
................................/....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.................
........................0E..16..CnAnAnAHC.2........wz.........zD.......SJ.2.....
...uz........U.E...........WKYhnrDB3.vDpsZi7l6/EnAnAnAnAvz1........wz...........
................................fraterchaos./.Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

A variation of a picture posted before as Data Center. [link]
Mandelbulb 3D 182.

Mandelbulb3Dv18{
b.....c....O/...w....26...k9DiW2oj...riqzXODmx6EAMJDHUKkyzvCk0UYFNTxzOZOrtcznzxj
................................31vFdJPU1.2........Y.NE0................y.2...wD
...Uz.....U6..../cU0/......4....C0....E3.....AsN.NHycNpD/.ERfStDBJJ/0dkpXm1.Deee
z6....kD12../2........./.dNaNaNaNm.E........sz9..........o.u1....y1...sD...../..
.z1...sD.zR2Mu6bdwftSOhROdT/zihXHK5OfMpDQmwHklV9Kx1Knu70vU5lyylqZE87RamD/BtvHjKz
BvPVOHby2NaJzkcf96TOjLkD......oo..............sD12....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rb15.2UCQ.k0uk/.Jc15.wVCQ.E8uk/.nc15k3NfvDv....k1.
.....AQxcz1..........AhYV/NK.I9.40...25...EK....O1...w5....A....H/...cKB..UG.obB
6I3U.KRvortKPhZjTxpLX1Ak.b7.1c..zXCc..E3VqZrgjzD46HNL1YPWz9.zrErFs37.H.BNwzoG44.
.2nE.bez0z9.L/bioCPwz.kin/swu4yj/6U0.wzzz1...........s/........./.........E.0c..
zzzz............e/...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1kjX0kjpPHMV34..1Ak.LRSitaP.k1D
wkn.v3CcN/UvNPcvZjLsUa3.ibhVij4TisW9.Izz0yjjw3CcN/UvNPcvPqLsUa3.ibhVibfTV1OK.sSq
4uyyz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....I....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnAnozz.........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........MaNaNaNqN.EBnAnAnAn7.A..........1........zD................
........................................................I.2........wz...........
................................3....E/...k/....TdKRgZKMs71.VlaKn...............
........................................UzXNaNaNaNaxz..........E................
...wz0..........BnAnAnAnQz9.............................kz9........wz...........
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZpA....
.....................M/............................sz...........................
................................................................................
.....................................................2.....3....2....w3IV75RgZbG
plKOV7pPaN4..................................................UzD................
...yzcNaNaNaNKzD................................................................
................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3D

hope you like it

thanks

parameters


Mandelbulb3Dv17{
a.....s/...C2...w.........kbZOas0ZPzz85uIk0F4HxDJBk0l11FB.oxMdAGJdI1.xFs49hSZqzj
................................75lQErGl502........Y./..................y.2...wD
...Uz.....UM.......0/....6./6...62....E......Epa7HqF3WfD/..R0FkD...m/dkpXm1.OaNa
z.EpzUYD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDUsS0ydgwkuPJ1yVUDIPgy2Q5ivD8HLaD7CZtuCEhYtPhhVGBnkDSy4fmxM7KqVfDglu5fJKh
lu12OMedQDCgyMO8ZVE/zWbD......2lF.............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zUWv7A.mibk.cxS01U.w7A.ekbk.63T01USw7A.R0FkDT....k1.
.....6OFaz1.....2.kz/I6xu1kI.c1......61....D....6/.0663..U.C....2/...I1....UPQ52
sUrTz/aZczDM6/nzMg2czX6dEzD.0oEzzrhe............3............0........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........2X0.wzzz1...........A1.....................lc..
..sz.............0...................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E6..2A....E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.b31.......................k/.MU/4.U.
02E..6.............yz.........yD........kz1........3./.......E/E........I.2.....
..............zD................................................................
.....................2.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO.AJFm.......................
.QU1.........................UzDnAnAnAnAXz1........sz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................0....E/...E0..../7oPsNpITZqMZtaA.E5.............
............5........6U/..................2........sz.........zD................
...wz.........yD................................................................
............................................/Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with MB3D

hope you like it

thank you very much for comments and faves,
they are very much appreciated

(if you tweak please send me the link :) )

my parameters


Mandelbulb3Dv17{
a.....s/...C2...w....2U...UZNj72qRnlzmSUQJyUFL3E/mrrqWrPX.YMtMnnf307.JFXh36GJoxD
................................AMuKhi45L.2........Y.J.S.......E........7/2...wD
...Uz......30.../w.1/....6......v0...2k4.....snSLh6JsYmD/wEvBU1Efycf0/.........U
z.EnAnID16../.kQpjJXurHwzA1lJSy4DH.E9t4pxCanbz9..........E.u1....y1...sD...../..
.wHnAnYD7diLN1G/pvHfC1LmUtGxyw1XAWdIlXmDU0PRB2AgawvOmSoH63S3zcQqKw7tdCiDZBPAFvNM
JwvfDvNVZ4d7zuobIyjjgkjD....E62TM/..D21..2....sD.E....sD/.E.....................
.............oAnAt1...sD....zUWvt3.mibL.cxSS/U.wt3.ekbL.63TS/USwt3EF5p9EJ....2..
.....6OFaz1.....uyzz/.szzX6a..6......M2....L....Z0.06g2..UUE....D/....X0...9.n5c
...AedoZg1UdqZ3U8R7vzPeRNRD.nc..zzSi............3o0FIhT6dz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wD.....H0/bvOovzs1pMnDnNqyD..........E6G6mz
BhZK.............0...........KXVS/k..LE/5/US8t0...gOre6U0.28unz0WSI../EjQyDv05.k
/6U6zf2Me0............EWD7yHGpzj..sP7XT2Wz9...6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0.zz/6FG1.yzHkqs/.xzZteKA.n2XAqYnBTVmRrRrL5FKN4xaPT7LRdsWO
E....E....E.....I....M....EE0x4SB34QHNoPgF4.m.kQh/....................k/.6E./.U.
..../................/........yD........kz1........wz.........yjvFVf53iSIy1.....
..............zD..................kD./..................kz1.....................
.....................2.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO.YYFH/.S....................
.QU1..U/4MU/4.U..............UzDnAnAnAnAXz1........sz.........yD........Uz1.....
................................................LYhnrDpstz1........5./..........
................................2....E/...E/..../7oPspoPY71.jVrIHJYA............
............5........6U/0.................2........sz.........zD........sz1.....
...sz.....................EnAnAnAnAxz..............................wz...........
..........................................E.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/kI371.
......................k/............................./........yD................
.............U.E........kz1........wz.........zD........kz1...................zD
........kz1............................................./Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Thank to DsyneGrafix for sharing his param's from "Outside The Celestial Museum"
[link]

And for Len1 and his "The Mechanics of Time"
[link]

So change the param's and give credits and share yours


Mandelbulb3Dv18{
b....si...Uv0...61...2A...UWrV9iuTGmzu/VoYSvwW2EhLglqoyK0xf.6lUU.0E0.VyYBRMf2ZuD
................................jnkpIhXOm.2........Y./Hc.......E........y.2...kD
...Uz.....UE..../ME1/....6EB/...E/....k0.....YteGthl/FmD/.UonBpDcS3f.xckpj1.u.2s
zI....kD16../2..............................E.2............u1....y1...sD...../..
.w1...kDdy8dK9QEYwn6jjdvfB/UyMuCnw090VdD1M3gMfSPKuvPne9XwpN5zgHztS/OZilDdBZwm7hT
6uPH3sQ/kJu4zixSVilSRqlD.....3Ic..............sD.6....8E/2E.....................
.............oAnAt1...sD....z.Lvu3.2ifL.kuiS/.pvu3.wjfL.E0jS/.Hwu3UonBpD7....UA.
.....AQxcz1.......kz.wzzz5kJ.65......I4...UD....m....E6....yzzzz9/...IoA...UJsr8
...U.iVFwxzUoFpzJkXUzz7lz1...c..znzh..UPAI91pRxD4A72QifFjz1...........028.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0..........U6U0.wzzz1...........s/...................E.5c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................U6Te/k6XAm6Tyk2cJD.rTzxr1V6HUKx.Qzx
rTzokM6qL1UVMTBqpTYf2r3.XAm6XgyI5qpU.Am6XAGzT/jdm1k6XAm6KkK8x47.XAm6XohS6mbO.Am6
XA0nxV6Te/k6XAm6..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....M....k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................././..................kz1.....................................
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................cNaNaNaN4.kOaNaNaNa7z1........wz...........................
................................................................................
................................0....E/..../....T7qPsFLOgZaPb/..................
..........................................2........sz.....................A.....
................................................................................
..........................................U.....I....g....EHZtqNZ75B.24..Q4.H/..
............................Ak.1Ak.1...............0.pAnAnAnAHzD..........gaNaNa
NaNmzcNaNaNaNawD................................................................
.....................................................2.....3....8....woMo34OZFaQ
jtKG4B3.l............................MU/4MU/4..................E1.......Q.2.....
................................................................................
................................................................Y/...M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U..........................U.2.....
..U9.1.......E0E........kz1.....................................................
.................................................k1izgeohtePDE.kZuAxR8......}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

Tweak from the amazing work

made by :iconsoldeus:

HOPE YOU LIKE :)

THANKS

parameters


Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...g2...w....2I...UA0FJJDly0.n6Y7.Q8ru1EB0e3GtrZFzvpA44rnSQpzIcATMQbvFwD
................................4.I9OZ6Xkz1........A.tTC................y.2...wD
...Uz.....kh..../M.1/......g/...k.....E3.....QLrdwCBQ4pD/.........US/dkpXm1.jzzD
z.....cD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.zXaNadDNnjBr/JAEx1xBpXFGT/AzEBfbx696OnDJQ.qEQIWvwfb0SohWZPFzEEtSFjpDUoDdalbn7WC
5wPzOje6hRcGzeluA2fxSQoD......oCR.............sD/A....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbq..2UO1.k0eB..Jcq..wVO1.E8eB..ncq.......v....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzzXFW..E......c0...E6....S3.........F....6/...I1.....Sl52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16./s..zzzz...........U4Eot8VlJ4z9...........E28.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........IEEEyzzz.0..KEIbXesmz.HnXpY.jsqj.gwB83ttjyP.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.IDv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b.6LRnFLMXJKMiBLAi.bPb/..........
E....A....E.....I....U.....IjlKS4x4PYZYFH/UQ.............................MU/46..
................................................................................
...0.VF92FpyVY.E................................................................
.....................6.....3....6....EbQVtqQh2LG4B3.mp4.........................
....4MU/..E./2U.................................................................
...............E..........IsuFVf53iwzMaNaNaNatyD........Uz1........0./........zj
.......................Soldeus../....E/...U1....WxKMmFKG4B3.p7bN.MoI.U5.........
............Cs....U.4MU/0.......OaNaNaNaty1........wzcNaNaNaNavj................
...............E..............................................................zD
..........UaNaNaNaNiz.......................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.