Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour

Similar Deviations
MB3D and ps ..thnx for viewing :)

my paras:
Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...C2...S.........EGGSM55rn5.j.IcYafok0EdLoz/pG0izPcWuiKKGTqz061Td0EyG.k
................................XxRHTtxVaz1........Y./..................kz1...wD
...Uz.........../M.0/......CI...b2....E3.....oCm7LFbSbpD/..........m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12..0..........vz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDYTGfTW3oLx1KrTCCtlTCzKM4.yyFrvnDEnuksePDvtH8zlwKY4xIzg9NLNHPU0pDIEHHoBaB
2xfCdB2PTkdHz8eoRBWYy6pD......2LE.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbu3.2UeL.k0eS/.Jcu3.wVeL.E8eS/.ncu3......S....k1.
.....AQxcz1.......kzOwzzzX.U..6.N....E5...kA....g0.46c2..U.F....6/...I1.....SHj1
...U.0aZczDU.0szMg2czX6dE1660c...06U..UoK/nl2xvj4sM93P58iz1...........U.8..k.1A.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........60...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............C....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..xIP9yzz/k.1A.l4Pg.vzDsnwF.6gh
CWTzThdht0EHLZJiQs5y3q/.F5vYs1bTsLM5.QjlOWDlyVTVR.kmPy4yMw5y3q/.rtKNsnqTsLM5.EY9
OUDkzVTVR.kUjt3y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.2qMfBX9e/rN....................
E....6....E.....I....g....EHZtqNZ75B..pPrJaQ................................Ak.1
Ak.1.......nAnAnAnQ/.FnAnAnAnY.EOaNaNaNa7.InAnAnAngxzAnAnAnAnAvj................
................................................................................
.....................6.....3....9....oIOs/JOiBrOdF1.............................
.......1Ak.1Ak.......MaNaNaNa7zDnAnAnAnAjzPnAnAnAnAuzcNaNaNaNm.E........Uz1.....
................................................................................
................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

I have enabled downloads for personal home use
Tweak of my which was a tweak of Luca's
I created the background in Photoshop

Mandelbulb3Dv17{
a.....r3...cD...I....2....UXjUwVf7ctzGBBsPKct.4ED9yHFX/QxzHxkEPjqqBxz6ZsCrufANxj
................................gcS7DlTfZ.2........A./..................C/YNaNyD
...Uz.........../ME1/....6E24...p/....E3.....QmnrGXro2kD/.......O.250dkpXm1.....
0/EnAnQD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDknpD/ahWfwH.mPzj6387z4lAHSukj4gjU9ain.1EJvPwN8IFZrMtyO71OKvek2nDGuhFmJkb
YwfXAmA229s8zGAMTVUsSSij......I.0.............sD16....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....zUWvf9.miji.cxyu0U.wf9.ekji.63zu0USwf9......I....k1.
.....6OFaz1.......kz.....U.U..6...........EB....m0...I2...UszzzzP....I1.....Sn52
...U.0aZc1.M6/1.Mg2c.U6dE16.2c..zzzz.cVJdtvvzczD3wXl59h0xz9...........k.8.kzzzD.
IUNAT2kYMz9.aC/LmCx../........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................2../E59sVrJr.../..OVnKSDx5..6E.USj
dzzvw.6.z1E91UpzQV3U.yD.Ma7zzvrL.wDE.sU1gwTwa/szz1UW94rzex4E..6.x3ddzTxR.0sz.MW7
bth3w/6Uz1.G7Zqz...y3qVrzz/k.1wzyz1yATYrxzpaqavznUbAUA5RV756iJaMplKMic4Qb/......
E....M..........zzzzz1......VNLNn/LG4B3...............................U1C....6..
0..................sz........./EOnAnAnAPlz9.....................OaNaNaNaty1.....
..............yD................................................................
.....................2.....3....8....AIOo7LRnZYFH/EG4B3.........................
.sU1....0MU/4........QaNaNaNKV.E..........2...............................UNaNaN
ataB./............................cJ.1..........................................
................................/....E/...k0....FJLMY7LOXBLG4B3.4B3.............
............Cs....U...U.0.................2........2./..........................
..............yD.....................2........zD...................../..........
..........................................E.....I....Q....kMVZ5PZZbA7NoI........
.........................MU/4.U/4M........UaNaNaNaNqzeNaNaNaNawDvFVf53iSIy9.....
..........................kAnAnAnAnwz...........................................
..........................................................kzzzzz.......QcJaQZZYF
H/...............................sU1.sk1DwU.02E...............zD..........2.....
........................6.2........wz.........zD........kz1........wz...........
........kz1........wz.........................................../....E/...k0....
NZaPN3aPbZYFH/..............................Cs....U..MU/4...............Uz1.....
...wz................................cNaNaNaNavD........kzXaNaNaNaNmz...........
..............................zD.........................................../}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

Tweak from the amazing work

made by :iconsoldeus:

HOPE YOU LIKE :)

THANKS

parameters


Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...g2...w....2I...UA0FJJDly0.n6Y7.Q8ru1EB0e3GtrZFzvpA44rnSQpzIcATMQbvFwD
................................4.I9OZ6Xkz1........A.tTC................y.2...wD
...Uz.....kh..../M.1/......g/...k.....E3.....QLrdwCBQ4pD/.........US/dkpXm1.jzzD
z.....cD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.zXaNadDNnjBr/JAEx1xBpXFGT/AzEBfbx696OnDJQ.qEQIWvwfb0SohWZPFzEEtSFjpDUoDdalbn7WC
5wPzOje6hRcGzeluA2fxSQoD......oCR.............sD/A....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbq..2UO1.k0eB..Jcq..wVO1.E8eB..ncq.......v....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzzXFW..E......c0...E6....S3.........F....6/...I1.....Sl52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16./s..zzzz...........U4Eot8VlJ4z9...........E28.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........IEEEyzzz.0..KEIbXesmz.HnXpY.jsqj.gwB83ttjyP.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wTq41kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJwXSe.IDv
DLDmxVTVR..zxK6zQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlyVTVR..mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b.6LRnFLMXJKMiBLAi.bPb/..........
E....A....E.....I....U.....IjlKS4x4PYZYFH/UQ.............................MU/46..
................................................................................
...0.VF92FpyVY.E................................................................
.....................6.....3....6....EbQVtqQh2LG4B3.mp4.........................
....4MU/..E./2U.................................................................
...............E..........IsuFVf53iwzMaNaNaNatyD........Uz1........0./........zj
.......................Soldeus../....E/...U1....WxKMmFKG4B3.p7bN.MoI.U5.........
............Cs....U.4MU/0.......OaNaNaNaty1........wzcNaNaNaNavj................
...............E..............................................................zD
..........UaNaNaNaNiz.......................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MADE WITH MB3D

Hope you like i :)

parameters

Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...g2...ET...2Q....lbC6gtwZ0.re65OGgjc.kRUs/uE3DNzPj1zw2QbXuzIZvZrvBTd.k
................................bk1xfb//j22........Y./.........E........1/2...wD
...Uz.....kx.....sk5/....6U1j...x2...2E......AeynvBo89VD/..lImuD...U.dkpXm1....U
.VEnAnID/2..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDAt3ZULCR3sXgR.R2Q3udx8t3cdy0PvUjsFIb5aVE3sXIBniY1gq0yYXIIqGkcnTDW4lGrSUL
4sXneuQ.AFP0y0bquNR4tyTD.....8oWX1............kD.M....sD0AE.....................
...........wzoAnAt1...sD....z.rbAA.2Umk.k0811.JcAA.wVmk.E8811.ncAA.lImuDW.....x/
.....AQxcz1.......kz/..Uz1.U..6.a....20...UD....i/1S6A4.UX.E....8/...s0....ZJxz6
EV5U.0...wDU.0sz.06Uz16U.06.1c...06U............4YCpCckYcz1...........U.8.......
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........6U0..6U.0...........60.....................0c..
.02..............0....................U.8..................8....................
/6U0.....0....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................UF.BnAnAnAnYzj................................................
................................................................................
....................../....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU..........UzD........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................7.2........../.........EBnAnAnAnYz1.....
................................................................................
...........................................6....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/......
..................................U................../........zD........kz1.....
...sz........Uyj.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with bryce 7
i used one of my fractal image as a terrain...

hope you like it

thank you very much for comments and faves,
they are very much appreciated
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D and ps , back dl from stock.xchng
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Getting in there with my pen again - VERY Glass
Bryce - Wacom - headaches
:iconofficialfella5plz: 7 in zip
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

A litle 3d made the object in topmod rendered in vray and c4d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3D

hope you like it

thanks

parameters


Mandelbulb3Dv17{
a.....s/...C2...w.........kbZOas0ZPzz85uIk0F4HxDJBk0l11FB.oxMdAGJdI1.xFs49hSZqzj
................................75lQErGl502........Y./..................y.2...wD
...Uz.....UM.......0/....6./6...62....E......Epa7HqF3WfD/..R0FkD...m/dkpXm1.OaNa
z.EpzUYD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDUsS0ydgwkuPJ1yVUDIPgy2Q5ivD8HLaD7CZtuCEhYtPhhVGBnkDSy4fmxM7KqVfDglu5fJKh
lu12OMedQDCgyMO8ZVE/zWbD......2lF.............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zUWv7A.mibk.cxS01U.w7A.ekbk.63T01USw7A.R0FkDT....k1.
.....6OFaz1.....2.kz/I6xu1kI.c1......61....D....6/.0663..U.C....2/...I1....UPQ52
sUrTz/aZczDM6/nzMg2czX6dEzD.0oEzzrhe............3............0........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........2X0.wzzz1...........A1.....................lc..
..sz.............0...................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E6..2A....E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.b31.......................k/.MU/4.U.
02E..6.............yz.........yD........kz1........3./.......E/E........I.2.....
..............zD................................................................
.....................2.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO.AJFm.......................
.QU1.........................UzDnAnAnAnAXz1........sz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................0....E/...E0..../7oPsNpITZqMZtaA.E5.............
............5........6U/..................2........sz.........zD................
...wz.........yD................................................................
............................................/Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with MB3D :)

This is a tweak
from
the amazing work

made by :iconfraterchaos:

my parameters

Mandelbulb3Dv17{
Y.....s/...C2...cD...26...EKXU38GbG1.H7Eh6d9BJ4EUgaKY7gxdwvyRyAKSJs..dibua2ilyzj
................................3bqxGywd/.2........Y./.........E........y.2...5F
...Uz.....ko.....M.0/....6E.....n/....E2.....sUjVHCe/0oD/..........k1dkpXm1.D8QR
//EnAnQD12../2...........AnAnAnAnEwD.....................o.u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDpGoTXXOU.x1..........ELskQWI9gaj0nWLHz3detHylFa12.f3zQLPNjro0/oDmWWonoSZ
0tHSVOHTH92Ez0xCxl./kOlD......YLM.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAt1...sD....zU/S9A.ishk.MZr01UTS9A.auhk.sgr01UxS9A......O....UZ.
.....MEUZz1.....Xyzz/wzzz9cW.Y5.I....M/...UJ....i/.06kB..UE1....t....AHq..k6ZvL8
...U.0.MzzDg./kz...Uz13..66.1c..zzzz............/YCpCckYcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........V2U0.6oKp/..0PJWp1PyzslYEkti4xvD/...........Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l.8.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...C....wk1D.zz/..wD.k1Dw.szD.U9...Dw
k1EzTpxe...wk1D.Qs5s....k1Dw..bTU1....Dwk1.ly/C....wk1D.Mw5s....k1Dw.kqTU1....Dw
k1.kz/C....wk1D....s....zz/..wD.yz1.s0..xzJrf0..oVKNTB4Bi7nAmx3Qg3aPZFrLTxZMtx3R
E6./.A....E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4..61.......................k/.MU/4.U.
.ok.1Ak.0..........yz.........yD........kz1........3./.......E/E........I.2.....
..............zD...................wz...........................................
.....................2.....3....6....2YEjVrIhxqPoVaFjl4N........................
.Q...6..0......................E........Uz1........wz...................M.2.....
...wz........./EnAnAnAnAHz1.....................................................
................................/....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.................
........................0E..16..CnAnAnAHC.2........wz.........zD.......SJ.2.....
...uz........U.E...........WKYhnrDB3.vDpsZi7l6/EnAnAnAnAvz1........wz...........
................................fraterchaos./.Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.