Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Similar Deviations
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...A....26....OOs/z/ACvzMOUe6Q3.z0EjkZPsXMs.zHnlQLxogY..fYgBPqB7NzD
................................G0RS8LZyR.2........A.FkA................y.2...wD
...Uz6....U./.../M.0/....2.Yd...X/....Ei.....w.cxdfOlBlD/..zpYxD0/sC1dkpXk1.I/.w
.FU0LD8D12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDa4Cv5khIUwPdEQhSce08ziTtZKOnc7gjBezwjvC8Dw1l0wY6JjZ/zy.qeLE69imDptg8KGCs
awPJNIeaHre5z6rwEkXneAlDU.....oFh.............oD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDNVjaxw1....................................zpYxDC....s..
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.B/...M2...EB....m....I5....F....6/...c4.....S/b1
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2k38.kz.0..
.6HNL1YPWz9.0PJWp1PuzA........../QU0.wzzz1..ilEhAIrxzsl.Tci/2Uyj..........E.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6Zg0.E./2Ezz/UIm8../2E.tzD.G7f..2E
./IzT/6Zg0.E./2EQs5UIm8../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6..2IU.1BE.....I....o....kIkVKNmJKG4B3.4B3...........................U1C.U1BoE1
06E./.E.0.........UwzcNaNaNaNqzD........................................kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1........wz0..........
........kz1..........2.....3....6....EbQVtqQh2LG4B3.Z75.........................
....4MU/..E.06E./2........................kNaNaNaNaxz0..........................
..cF./........zD........kz1...................zD...................wz.........zD
................................/....E/...U1....6JKObV4RB34Q7NoI................
..........U./2E./2E.4MU/06E./...........6/2.............................F.gOaNaN
aNaZzcaNaNaNaNtDOaNaNaNULz1...................................................zD
...................wz.....................E.....I....o....kIkVKNmJKG4B3.4B3.....
......................U1C.U1BoE106E./.E.0.........UwzcNaNaNaNqzD................
...3./.......E/E........kz1........wz.........zD........kz1...................zD
........kz1........wz0..................kz1..........2.....3....6....EbQVtqQh2LG
4B3.Z75.............................4MU/..E.06E./2........................kNaNaN
aNaxz0............................cF./........zD........kz1...................zD
...................wz.........zD................................}
{Titel: p678g_3840_r}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

×
Incendia

Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.Created with JWildfire [link]

I very appreciate it :)


The params which you can copy with Apo too:

<flame version="JWildfire 0.65 revision 2 (24.02.2013)" size="651 488" center="-0.047299509001636666 -0.38136160714285716" scale="172.00030485661404" rotate="0.0" filter="0.0" filter_kernel="GAUSSIAN" quality="100.0" background="0.0 0.0 0.0" bg_transparency="0" brightness="7.65" gamma="2.7" gamma_threshold="0.04" vibrancy="1.0" contrast="1.0" estimator_enabled="0" estimator_radius="9.0" estimator_minimum="0.0" estimator_curve="0.4" estimator_kernel="GAUSSIAN" temporal_samples="1.0" cam_zoom="0.634" cam_pitch="0.8028514559173915" cam_yaw="0.0" cam_persp="0.0" cam_xfocus="0.0" cam_yfocus="0.0" cam_zfocus="0.0" cam_zpos="0.0" cam_dof="0.0" cam_dof_area="0.5" cam_dof_exponent="2.0" shading_shading="FLAT" >
<xform weight="10.8" color="0.38" symmetry="0.0" ztranslate="0.53" bCollide="0.83" bCollide_num="1" bCollide_a="0.8" coefs="2.51879988101121E-16 0.8227024747918819 -0.8227024747918819 2.51879988101121E-16 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="2.55" color="0.0" symmetry="0.0" ztranslate="-0.09" pre_blur="5.83" stripes="2.02" stripes_space="0.85" stripes_warp="0.6" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="1.05" color="0.0" symmetry="0.0" ztranslate="0.47" bipolar="1.18" bipolar_shift="2.95" coefs="-1.0 1.2246467991473532E-16 -1.2246467991473532E-16 -1.0 0.0 0.0" post="6.123233995736766E-17 1.0 -1.0 6.123233995736766E-17 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<finalxform weight="0.0" color="0.0" symmetry="0.0" julia3D="2.43" julia3D_power="2" zcone="-0.29" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<palette count="256" format="RGB" >
5674585872565B70555D6F535F6D51616B5064694E66674D68664B6B64496D62486F6046
725E44745D43765B4178593F7B573E7D553C7F543A825239845037864E36894C348B4A32
8D49318F472F92452D94432C96412A9940289B3E279D3C25A03A24A23822A43720A6351F
A9331DAB311BAD2F1AB02E18B22C16B42A15B62813B82812B82B14B82E15B83117B93518
B9381AB93B1BB93E1DB9411EB94420B94721B94B23B94E24BA5126BA5427BA5729BA5A2A
BA5D2CBA612DBA642FBA6730BB6A32BB6D33BB7034BB7336BB7737BB7A39BB7D3ABB803C
BB833DBC863FBC8940BC8D42BC9043BC9345BC9646BC9948BC9C49BC9F4BBDA34CBDA64E
BDA94FBDAC51BEAC51BFAA51C0A752C1A552C3A352C4A153C59F53C69D53C79B53C99954
CA9754CB9554CC9355CD9055CF8E55D08C55D18A56D28856D38656D58457D68257D78057
D87E57D97C58DA7A58DC7758DD7559DE7359DF7159E06F59E26D5AE36B5AE4695AE5675A
E6655BE8635BE9615BEA5E5CEB5C5CEC5A5CEE585CEF565DF0545DEC5560E95764E55867
E1596ADE5A6DDA5C71D65D74D35E77CF607ACB617EC86281C46384C06587BD668BB9678E
B66991B26A94AE6B98AB6C9BA76E9EA36FA1A070A59C72A89873AB9574AE9176B28D77B5
8A78B88679BB827BBF7F7CC27B7DC5777FC97480CC7081CF6C82D26984D66585D96186DC
5E88DF5A89E3568AE6558CE7578EE55A90E35C92E05F94DE6196DC6498D9669AD7699CD5
6B9ED36DA1D070A3CE72A5CC75A7C977A9C77AABC57CADC27FAFC081B1BE84B3BC86B5B9
89B8B78BBAB58DBCB290BEB092C0AE95C2AC97C4A99AC6A79CC8A59FCAA2A1CCA0A4CE9E
A6D19BA8D399ABD597ADD795B0D992B2DB90B5DD8EB7DF8BBAE189BCE387BBE387B8E288
B4E18AB1E08BAEDF8DABDE8EA8DD90A4DB91A1DA939ED9949BD89698D79794D69991D59A
8ED49C8BD29D87D19F84D0A081CFA27ECEA37BCDA577CCA674CBA771C9A96EC8AA6BC7AC
67C6AD64C5AF61C4B05EC3B25BC2B357C0B554BFB651BEB84EBDB94ABCBB47BBBC44BABE
41B9BF3EB7C13AB6C237B5C4</palette>
</flame>
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

New pong with Undead-Academy :iconundead-academy: Her Here Kitty Kitty -Pong 129 Here Kitty Kitty -Pong129 by Undead-Academy is now my 130.
No changes made. Mandelbulb 3D 189.

Mandelbulb3Dv18{
g....sV...El1...ET...IM..6Ezj1MngZA/.HI8qqNpQb2ELx4Us/0mU.wZ9wmhugG7.7hVgWldhYzD
................................0f1BMdk2tz1........Y.th2.......E.......kG/2...wD
...Uz6/...kI.....I.1/....2......R1...2E4.....MQ28Re2KGqD/I......8lk21pAnAp1....U
yEEnAnID12../2.........vz...................kz9..........QU0/....y1...sD...../..
.w1...kDUhY0F.G2Yxf.owwXI/qCzKjt13/g5WnDOgqLQEGmhw1wB2lzGHUGzYyEXhyHlBqDvM0f6nNn
.x9ui2ErvenMz2qQ6XJuTUojU.....oe9...xB...2EnAnoD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................Uhn58EV.....x/
.....Ksulz1.......kzT7ipGW7R..6.o....M2...kO....S0.y3c3..U.A....H/...oIB..UG.zD9
Yc3U.0UHtxBcciMs.sISJ08e9a7.o6nzQzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC............k6zzzga/..7hFKpTOuz6FT7ZmAH3zD..........E3IYFy
XAm6..UUINWDmqjjO0t/8QJAL.2.uOGL2nnLz4U.8.kzzzD...........k7....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0EW7a6Ezz/cU08.oF5R.tzDU08c.6cU
00IzT/8cU0EXBq6EQs5cU08.oF5R./bTU08c.U5Ss/2ly/8cU0kT.06EMw5cU08.5SsV.lqTU08c.QrR
r/2kz/8cU0.Twl5E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.6X9e/rN.wZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.....RoE4...................k/9.......
...........aNaNaNaNvz...........PaNaNaN4H.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....woMo34OZFaQjtKG4B3.........................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAngzDOaNaNaNapz1.....................................
................................................................................
................................1....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN.A1N............
............5.U/4M..0...........ZNaNaNaluznAnAnAnAnszszzzzzzz9.E.......UK/2.....
.............O3E..............................zD.............................U.E
..........................................E.....I....I....EIp34Nm34RnE2.mF5.W/..
...................................................wz..........E.......Ua/A.....
.............UyD...............................................................E
........kz1.............................................}
{Titel: pong130}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.Created with JWildfire jwildfire.org

One of my best which I have made with this program :)
I very appreciate it :)

<flame version="JWildfire 1.00 (11.08.2013)" size="785 589" center="-0.04173486088379705 -0.0822151785714285" scale="77.41404622447631" rotate="0.0" filter="0.0" filter_kernel="GAUSSIAN" quality="20.0" background="0.0 0.0 0.0" bg_transparency="0" brightness="9.09" gamma="2.6" gamma_threshold="0.04" vibrancy="1.0" contrast="1.0" estimator_enabled="0" estimator_radius="9.0" estimator_minimum="0.0" estimator_curve="0.4" estimator_kernel="GAUSSIAN" temporal_samples="1.0" cam_zoom="2.09" cam_pitch="0.890117918517108" cam_yaw="0.0" cam_persp="0.0" cam_xfocus="0.0" cam_yfocus="0.0" cam_zfocus="0.0" cam_zpos="0.0" cam_dof="0.0" cam_dof_area="0.5" cam_dof_exponent="2.0" resolution_profile="1680x1050" shading_shading="FLAT" >
<xform weight="1.95" color="0.7127030085440766" symmetry="0.5339498690963218" spherical="1.0" butterfly3D="3.6175054007566887" coefs="-1.0354357030881924 -1.2246467991473532E-16 1.2246467991473532E-16 -1.0 0.010865617809623574 2.0363689756809493" chaos="0.0 1.0 1.0" />
<xform weight="4.95" color="0.5753017496844298" symmetry="0.0" popcorn="21.88" pre_blur="3.73" zcone="-16.13" coefs="0.1080878753468466 1.323694705701538E-17 -1.323694705701538E-17 0.1080878753468466 0.138982534039862 -0.35272486510720574" post="-1.0 -0.0 -0.0 -1.0 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 0.0" />
<xform weight="5.45" color="0.4940824996552784" symmetry="0.0" julian="5.55" julian_power="-7" julian_dist="1.0935418418550247" zcone="0.09" coefs="0.21016868397872202 0.0 -0.0 -0.08774694233523309 -1.2459304674958254 -0.4755470336289213" post="0.8697669340865563 -0.015362523368166608 -0.044022523246205356 0.9998819894746392 0.03284198363036306 -0.059060702226692297" chaos="1.0 1.0 0.0" />
<finalxform weight="0.0" color="0.0" symmetry="0.0" julia3D="1.18" julia3D_power="9" coefs="-0.11343005020933113 0.0037083062339271482 -0.020960830532569273 0.041795739301357555 0.0092023919139123 -0.0032843824255966328" post="0.9754315623359348 0.015241135708193005 0.013272636622446333 -1.0 -0.047990340755103444 0.6816672882608763" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<palette count="256" format="RGB" >
5A5A8F4C718E3D888D2F9F8C20B68B2DC58A5ECB8B8FD18BC0D78CF1DC8CD9CD91B6BB96
92A99B6E97A0578FA15FA29767B58D6FC88277DB7886CC7C97B185A9968FBB7A98C4679F
98849A6CA09441BC8E15D9881BCC79469F6371734D9D4637C81A21AC213B902956753070
59388A58409C7B49A19E53A7C15CADE466B3D0789EB38B85969F6C79B25360B448518B61
42637A333A932411AC2727AC3256A33C859946B58F54DA8574C87594B665B4A455D49245
D97C39C86331B74A29A73120961818A53D27B46236C38745D2AC54CAC361A6C76B81CC75
5CD07F37D4892EC09329A89E2490A91F77B4226BBD3B7EBF5391C26CA3C484B6C67CA3AE
68818B5360693F3E4632242A523C3A72544A936B5AB3836AC8986BD3AA5FDEBD54EACF48
F5E23DD3B154B1806A8F4F816D1E975F0AA16C1C9B792E9486408E935187A76B70BC8557
D0A03EE5BA25EEC71DDAB141C69C66B2878A9E71AE8A5BA777458E642F7651195D460B49
702C4C994D50C36F53EC9057EA9563C88676A6768A83679D6157B071779F80978D90B77C
9FD76A9ADD6878C17A57A68D358A9F146EB11A7E9A28957C35AC5E42C34051CC3664AF61
78938B8B77B59E5AE0AE49D4BE3CB2CD2E91DD216FE91C50E14340D96A30D19121C8B811
B5B70B99980D7E790F625A11463B133F5E2F38814B30A36629C68234CF9758B5A17C9AAC
9F80B6C366C1B575B19F8B9E88A28A72B8776BC2688BAC65AA9761CA825EE96C5AE57469
D2887FBF9B96ACAFAC9DBDB9A2A892A7926AAD7D43B2671BA45823884E4F6D447C513AA8
3530D43D56D1457DCD4DA3CA55C9C763D6C97BC0D192AAD9AA95E2C27FEABA88C8AD969E
A0A37592B14C83B1356D8E4E586B6743487F2D25984430A36C4EA9946CAEBD8AB4DDA7BB
D1B8C9C5CAD7B9DBE6ACEDF495F1E776EBC457E5A238E08019DA5E4AB45F7B8E60AC6861
DD4362F1366EDF4B88CD5FA2BC74BCAA89D6B576BCC55D99D54477E52A54E72546C2516B
9E7E907AABB555D7DA48C7CD459EAC41758A3D4C693F2F4B5F5B487E87449EB340BEDF3D
C1EA4AADDB6399CC7D86BE96</palette>
</flame>
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2013 GrahamSymmons
Raw fractal created using JWildfire [link] by :iconthargor6:
My entry to :iconspirals-and-swirls: Flower contest [link]

My daughter nagged me to do this :(
1920 x 1080 It is polite to fave if you download :nod:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Inspired by The Making of Breach tutorial by Xyrus02 on DA
Apophysis 7
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MANDELBULB 3D

Mandelbulb3Dv18{
b....kR/...u1...I....2....kMkxaeIZpxzqjxFfEnGw4E7aPv3PVOqz14uaGxNsowzcVSwzkce1yj
................................y5lRIzIlC.2........A.hDX.......E........7/2...wD
...E./....UZ..../QF1/....6UF....v.....E3.....wD4bDNvyUnD/Q/.....4lb2/dkpXm1.xa8D
./....kD12../2UaNaNaNaNyz................................I.u1....y1...sD...../..
.w1...sDOlN7ZDBmqwn3wZnowfnFzqc4.kNRM8lDfHY9J4CyfvnYzo/Se8a3zUVSPq.dGboD5RmQ6AuJ
5x9Uvp7d76dBzi4P9Eb7XbkD......YFB...rT...2....sD5A....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....z.YS16.suBU..ir.0.0T16.kwBU.Upr.0.UT16......H....k1.
.....EVfbz1.......kjZ....UEX..6......k4...UA....b0.06Q6..UUszzzzP....klx....SHL2
...U.0aZc1.M6/1.Mg2c.U6dE1c.1c..zzzzE/.UjiO8eG.k4.sAzlLq0.Q..0.......2k.8.kzzzD.
IU0dRIRSkz1.qK2hqVq..1........../6U0.wzzz1...........I4...................E.0c..
zzzz............j/...................2U.8.kzzzD............8....................
.EU0.wzzz1..qIU1bNlyz0.......................UHMs/kPpVrztS.k.1A.xpLTznR2.yzz..bO
KBhFWwDUz1Ujsuvom41U.yD.XFaVzjPBnLP6.QghCyDwt..E.0.C7Zpz543N609.ZyOi6vEO.0sz.sbT
7yTIu/6.z1Egj8vz...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffpA1CsMX9e/rN.IaMplKMTB5RjBqOT7KS
E....M....E.....I....k.....NdtKO7NoI.YYFH/kI..........................U1C....6..
.6U.......UNaNaNaNasz........szDBnAnAnAnAz9.............................6.2.....
...wzoUel9RHW/pDOaNaNaNaty1.....................OaNaNaNa7z1........0./..........
.....................2.....3....8....AIOo7LRnZYFH/EG4B3.........................
.sU1....0MU/4........2......kX.EnAnAnAnA1.oAnAnAnAnsz.....................UNaNaN
ataB./............................cJ.1..........................................
................................/....E/...E0....YZqQXxaMVl4P7NoI.A3.............
..........U.0sU1..U...U.................o.2.......EC./.........E................
........................kz1........wzg53iSIsuFsD........kz1........wzcNaNaNaNawD
........kz1........../....................E.....I....Q....kMVZ5PZZbA7NoI........
.........................MU/4..............nAnAnAnAvz8NaNaNaNatDwFVf53iSIy9.....
..........................kAnAnAnAnwz...........................................
..........................................................kzzzzz.......QcJaQZZYF
H/...............................sU1.sk1DwU.02E...............zD..........2.....
........................6.2........wz.........zD........kz1........wz...........
........kz1........wz.........................................../....E/...k0....
NZaPN3aPbZYFH/..............................Cs....U..MU/4.......BnAnAnAnUznAnAnA
nAHwzcNaNaNaNavD.....................cNaNaNaNavD........kzXaNaNaNaNmz...........
..............................zD........................DorianoArt..........}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Fractal Explorer and Photoshop CS2.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.