Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Mandelbulb3Dv1.8.2

Started with Rings and Balls by Undead Academy
[link]
Then took a hard Left

Mandelbulb3Dv18{
b....UW0...33...2....IA...kuMD5SzdE0.T7ehmLg7CAEnr9h32805.AAcxuFbM52zUrZcEgZOEyD
................................wu8u6fbSiz1........A.NcO0......E........y.2...wD
..........EYI.../MU0/....6E51...Q....2k4.....299QdmVykoD/.kQSEOD/fqO1l9RHk1.QJJf
.7kX0LLD1A../..........wz................................6.u1....y1...sD...../..
.wHnAnYDFiw3ux8W2rH739pOGYdPzu6vpxXqEYdDXQ.5OLRtFxnV1y8RrVzZyYStznmY0pqDVe2RjAdE
hxfUGCreg/JTyMIvPWRpZ5pD.....72H0/............sD0U....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rb15.2UCQ.k0uk/.Jc15.wVCQ.E8uk/.nc15UrqZtD2....k1.
.....AQxcz1.....yzzz.ENJuUkI.M3.Y....Y0...UH....N/...60...U5....o....EY3...UiH5I
...U.itRUVolzWfEo/qGwIn9l...4c..xmub..EbG7eFT5vj4odIWOor/z1............/8..g3vA.
..a8sh3Bwz9.5T51vojsz............EU0.sOkE1..hE2Jv5Gyzs/Fbf24LNyD/.........E.0c..
zzzz.............0...................6U.8.kzzzTB.s5........8/0........kT........
0.X0.srVDK1.xVwRcylxz0.UKSmaq7yj.oLi/P5ryz9..UeX80ksQjBwVY.WC47.eWelcnb6YOee..8c
UWSgiwpFi.EgYy6wB8nL.B0.U08cc9/D3u5S.UNecWSEV7sUA0.cU08uqU4hXy6.lO9icr/P9q6Z.2xo
K1jgsFtXy/EsV5Cw...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c0RICUUKObV46fJKSUQ4PjRb9e/rN....
E....E....E.....I....s.....NjFKNX34Rp7KN7NoI.............................s....k.
16........UaNaNaNaNiz.........zDdXtwAqLmMz9........../..........................
...0./.......43k........y.2........wzgitWzqS0exDOaNaNaNa7z1........wz..........E
.....................2.....3....8....22Qjl4PjB1FhYYFH/kI........................
....4MU/0.................................k9RHW//Ktsz...........................
.............U.EXgRyyd4joyn68hrUjkYszY1h6PbjT8xD........kz1........wz.........zj
................................/....E/....1....IxaQpBLG4B3.....................
............Cs....U.06.................Unz1........wz...........................
.....oAnAnAnAnvD........kz1.............................kzXaNaNaNaNiz.........zj
..........................................E.....I....s....UMj3aQYZYFH/..........
......................U1C....6U/4MU...........................zDOaNaNaNa0.gaNaNa
NaNvz0.......6/k..........2.....................................................
........kz1..........cNaNaNaNavD........................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D , in back Jwildfire , titel add in ps

thnx for looking :)

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)

My paras:

Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...C2...w.....E...EOY.wPQBEzzKXO9In26CAEUYEprIEbY.25GihLjtzjzMZ93pKca7zD
................................m/4kebxapz1........Y./..................6.2...wD
...Uz.........../M.0/......s/...X2....E3.....Il7bVm8tfoD/..........G0dkpXm1.....
//....kD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDc9ttuwPNGxvGeQV6H52FzaoZpxR9h1pjl8zwdRPiHxngTu.5QDiEzG1R0FTNHyojeYcTVT9g
qtnnyFoo2KmJz0gWqI5imioD......2w0.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbo..2UG1.k08B..Jco..wVG1.E88B..nco.......o....k1.
.....AQxcz1.......kzTwzzz1.U..6.P....M2...EB....m0.06c3..U.F....6/...I1.....SH52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD4oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........g....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.k.1wzUw.k.1A..06UzbZ5U08c..Ak
.zzUh.Ak.1.U.0szKj1cU08..1AkzHwF.1Ak..6U.yzpH/8cU0.k.1wzAx3k.1A..06Uz9gOU08c..Ak
.zzFr/Ak.1.U.0sz...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.Y4ObFrQn.mMj/LSVtWOkR4.........
E....E....U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........OaNaNaNavz2........yj/.......0.A.....................................
................................................................................
.....................A.....3....4....2YEjVLHV/rI4x4PY/..........................
.Q..02E..............AnAnAnAnA.EBaNaNaNadyPnAnAnAn22./........zD........UzP8Qxck
pX0nz...........................................................................
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................nAnAnAnA/.oAnAnAnAnoz0.......EyD................
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZpA.21.
.....................M/............................sz...........................
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D and ps , thnx for looking :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D ; thnx for viewing :)

pls fav if u dl it :) , thx

my paras:

Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...C2...w..........kjkJ3FJ8K.DBE.LdpoBAEZrUV6nSX./gUoS1Xm54E.T/9zyXOd82k
................................T0ImFtygiy1........Y./..................y.2...wD
...Uz.........../M.0/.....Eh1...G0....E3.....cq0/Wfsv9tD/..........G0dkpXm1.....
./....kD12..0.UaNaNaNaNtz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDSXIVxV0z0y1OGH.uGklXzWFBG/sE8JrDn479bIs97yvmGh0jdoqNzO9kwDPFBjsD62eJizo6
3yvM.nPo4ODVz8Yb8gDZESsj......Yv2.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbq..2UO1.k0eB..Jcq..wVO1.E8eB..ncq.......D....k1.
.....AQxcz1.......kzF..U.1.U..6.D/...w0...UE....B1.0666..U.vzzzzI/...I1...E/SF52
...U.0aZc1...yDU....zX6dE16/0.4z.1Ak...ZElcKxPhj4g/Fc2e4pzH.SDywclfxz0U.8..U.06.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........61...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....A....k.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........EqAnAnAnAnzszzzzzzzzxD................................................
................................................................................
.....................Q.....3....8....oINiRKNmB1.................................
.....MU/4MU/4........6nAnAnAnYzD........gzXaNaNaNa7..FnAnAnAnAwD................
................................................................................
................................8....E/.........T73QjRrATF1N....................
........................................U.2.....................................
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

thnx for looking :)


Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D enjoy :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D ... enjoy
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D Generator Cooling Pool

thnx for looking :)

pls fav when u dl it ;-) thnx :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D and add the middle spacepic in ps , the owner of this pic is :iconmfcreative:

thnx for looking :)


Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D , backpic also MB3D , a lil postwork in ps

thnx for looking :)

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)

my paras:
Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...C2...w.....6....dpS3OyyHzzyMzSB1Lv.3EsWQ80KeP1zPmj8E67HqfzgePkf6TI1yj
................................x9vqHEQY4.2........Y./..................y.2...wD
...Uz.........../M.0/.....Uk0...O0....E3.....chTqECFHbnD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDX2lNw5fZqwX4dPxZGFA8z8HqioPG4pjjK0OFO575VwH7eba0UYE8zgOrq1SqbHnDoENAt7bF
Ww9TlxB79FiAzK/9gy0OOsmD......Y.6/............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbIA.2UGl.k0831.JcIA.wVGl.E8831.ncIA......U....k1.
.....AQxcz1.......kzR..U.X.U..6.P....61....D....v1.06s/..U.F....6/...I1.....SH52
...U.0aZc1.M6/1UMg2czX6dE16.0Aqz.1Ak..UoK/nl2xvj4U0dRIRSkz1...........U.8..U.06.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........23...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........k6....................
/EU0.wzzz1....................................6U.0.U.06y0w.k.1A..1Ak.9V5.06U..6U
.Wz4hgdht0kaqaPiAh1k.1A..1AksDpF.06U..6U.WD4H/Ak.1.k.1AyEw3U.06..06Us1lO.1Ak..Ak
.Xz3r/6U.0.U.06y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff..LMXJqMdFLSlsWOkR4.kR4.........
E....I....E.....I....Y....kOjB4OTBKRWJ4.rJaQ.................................MU/
4..................uz.........zDBnAnAnAnwzXaNaNaNaNqzCnAnAnAngyDnAnAnAnArz9.....
................................................................................
.....................2.....3....A....oINiRKNmhoPXVaJm...........................
.....MU/4MU/4................I.EOaNaNaNa..oNaNaNaNazzm2W6W6W6WxD................
........................................................kz1.....................
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/........bNaNaNaN4.YNaNaNaNapz.........zD........kz1.....
...................................................................../........zD
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
..........................................EnAnAnAnAuz...........................
................................................................................
.....................................................2.....3....3....wpNi3aQg71F
.A4R.2qGVlKNdF4.........................36...........kpX0LD8QxyDaNaNaNaNazvNaNaN
aNalzoAnAnAnAP.EBnAnAnAngz1.....................................................
................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.