Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Mandelbulb3Dv18{
b.....k1...M7...ET...2Q...Uzg1rs/vP1.XcppZWmoY.kbHOeyNcdbw1cZmGz7uwEzQt1TCwHxq.k
................................xr2wXa2to02........Y./.........E........1/2...wD
...Uz.....UO/....sk5/....6.PR...s1...2E......cK2xMh8ajbD/..lImuD..../dkpXm1.....
/VEnAnID/2..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDuZLrrnKiTtPH8FpGSKtRy6KRUMykwYaDVJmfkTn1utPhJYTIvEgHyGWIBe8mV7aj2PmPMdh5
MtPDVYwmylAPyuO8cBQMTQbD.....8osd5............kD.M....sD0AE.....................
...........wzoAnAt1...sD....z.rb.A.2U0k.k08.1.Jc.A.wV0k.E88.1.nc.A.lImuDS.....x/
.....AQxcz1.......kz/wzz..kA..6.a....w0....F....i/1S6A4.UX.E....8/...s0....ZJz56
EV5U.0...wDU.06..06U..6U.06.1c...06U............4YCpCckYcz1...........U.8.......
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........6U0..6U.0...........M1.....................0c..
.02..............0....................U.8..................8....................
/6U0.....0....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kdrU4Aq.LPic4Qb/..................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................UF.BnAnAnAnYzj................................................
................................................................................
....................../....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU...........zD........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................7.2........../.........EBnAnAnAnYz1.....
................................................................................
...........................................6....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/......
..................................U................../........zD........kz1.....
...sz........Uyj.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with MB3D

This is a tweak from the great work
made by my friend :iconundead-academy:

Hope you like it :)

parameters


Mandelbulb3Dv17{
a.....U5...sE...C....2....Eh7pTW7tUfzgJxru58cy2EQp0YAinqQzvBMw3Aye1wzCkSglUjZzvD
................................15UvSItr9/2........A.dM3...............UF/2...wD
...s./....keI.../MU0/.....UG6...a/....E4.....UUvLzFCdHhD/..........Q1dkpXm1.vV60
//EnAnQD12..2..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDAerxa/QEptvbF4Sylc5GyY8Tp9E1dHiDlSIJ9Pa1tunPptD1Kn8tyUZSYzdfDFUDFQHiLd8f
Yv9PB7I4rsEiyUuO8QlftJbj......YAt0........UaNalD.6....sD.2E.....................
................./2...sD....zUWvp..miL1.cxSB.U.wp..ekL1.63TB.USwp.......C....k1.
.....6OFaz1.......kz7wD..UkP.g6......61...EE....m..06c3..UEI....K/...Q2t....SGr9
...U.ydelyD...kzTeOgzf8No.6.nc...06U..EizccZWGyD3EdGkxmWczH...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0...........EU0..6U.0...........c0........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.l24Pp3aQic4Qb/..................
E....M....E.....I....U.....Rm3aPnpGQ7NoI.oKG4B3..........................MU/4...
..........UxckpX0LDsz0........zD.........z9.....................................
...../.........E.....................dNaNaNaNavjOaNaNaNaty9........wz...........
.....................6.....3....5....oINiRKNm3H97NoI.65.........................
.....MU/4............sAnAnAnAr.E........oz1........wz.........yD................
..........................................................2...................zD
................................/....E/...E1....mxqPhB4PmZYFH/kI................
............Cs....U.............PaNaNaNaNy1........0./..........................
.....cNaNaNaNavD...................wz.........zD........kz1........../..........
........kzXaNaNaNaNiz...................kzP.....I....g.....OZlKOsZYFH/UFH/......
.........................s......06U................wz.........zD........kzXaNaNa
NaNyz................................cNaNaNaNavD........kz1....................E
..........2..........................................2.....3....B....6rPjpqMg7LG
4B3.H/...........................sU1....0............cNaNaNaNavD..........2.....
..........................UaNaNaNaNiz...................kz1........wz.........zD
..........2...................zDOaNaNaNaty1...................zj/....E/...U1....
H/5OZ7LN6JKObV4RB34Q......................U.02E./2E./MU/46E./...........Y.2.....
..............................................zD........kzXNaNaNaNapz...........
..............................zD...................wz.......................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

This is a tweak
from the amazing work
made by :iconsubtlec: Subtlec

no post work...

parameters


Mandelbulb3Dv18{
d.....U5...sE...ET...2....EtSg0WqP06.XMn7IDrP44EfO9JmUvDtwPOsK0AheKnzGRMF3hixy/k
................................G0aq5MZ3u.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6........../M.0/.....kMR/..m1.....3.....EhAI.XjLNiD/..........G1dkpXm1.....
//U0LD0D12..3..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDNyeEDSvJavf4VIcXikgwxE1T8g5ap2aD2GHNg1wSas1/av0fn/Yty0ylfA3AR.fDK5PzAik7
VtnXcw.Boo/gywYuczEP.NiD......Yl1C............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................N....k1.
.....i53iz1.......kzjwzzz1UU.k5......61...EB....m..06o3..Uk5....Z....AJB....SRT2
Sc3U.ydelyDU./oz....z1....6.nc..zzD.............6.........E..0........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0...........EU0..6U.0...........s1...................E.2c..
./...............0...................2./8.................k4....................
/EU0..........................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUmIX9Wp4Q........................
E....6....k.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
..U.46E./.UNaNaNaNayz........U.k........Y.2........wz........./E................
................................................................................
.....................6.....3....1....wJEh3aSdtqN0x4SHBJFm.......................
.Qk0......U..................E/E........Uz1........wz...................kz1.....
...sz...........................................................................
................................}
{Titel: Hot Metal Zone - Topas2012~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with INCENDIA_EX V base shape
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

This is my submission to the 4th :iconmandelbulb3dteasers: teaser at [link]

My parameters are:
Mandelbulb3Dv18{
d.....Y/...E4...w....26...UqTt/8B.7ZzOg.y55jfq9EOZZywnwIuzP7IwwbKXFyzC0pPAQsb5zD
................................8OqcnD1nD.2........Y./..................y.2...wD
...Uz......v..../MU0/......k0...D1....E3.....QetYcL2zLnD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..12EvEhPI2cXuzoFQczVcuGuD559JaQ7VK.2...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDRVJlqzuuEx9WKOEcy0/Dz8zMpzpG/LkjCo0p4.Yptw9OI0asB9LHzAkvC4JcO4oDVeaJpVOZ
aw9Aidd9re9Ez63nI3mRE.pj......Ia5.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................J....k1.
.....i53iz1.....H0kz.MaNzHkS..6.P....M0...EB....41...w....UE....B/...I1.....TN52
...U.0...Y3...EK....z1....6.1c..zzzz..UoK/nl2xvj66gJ7KDgdz1...........E.8....0A.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4..........32.8.Qk4X0..J0M.AYJmzsVtQcQvFk.E.AyD1aG/VyP//U0.
5glc..Euv/Vnw5xj.qWe4/3m9.2.RprtEOlmz4./8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzzr7..0.........T..........6...........Ak.1.U.06U2K.k.1A..1Ak.np0.06U..6U
.0sK/hdht0kaqaPiIM4U.06..1Ak.1fP.1Ak..Ak.1ADm/Ak.1EG7ZIGlH5U.06.nAnAnsZR.06U..6U
.0MMw/Ak.1.k.1Ak...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....A....U.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.kzzzzzzzT..pNaNaNaNqyDbNaNaNaNA.2.......cB./.......y1E........M.A.....
.....YNaNaNaNKzj..........kAnAnAnAnwz........U.E................................
.....................6.....3....A....AYQjBrQ0ZaFjl4N............................
.....MU/4MU/4........gNaNaNaNqzD3nAnAnAnYzH9nAnAnAngzqAnAnAnAf.k................
........................................................kz1........0./..........
................................0....E/..../....T7LNXZ4QmxqMVl4Kn64.............
..........U3K...................0LD8Qxck8.23iSIsuFV3.dNaNaNaN0.EBnAnAnAHL.2.....
................................................................................
........................Stebev....................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

My params


Mandelbulb3Dv18{
b.....9/...K0...I....2....ETExKCeZrpzyhWQTVcwq0ETwZ19HQ2..2QnmFkFLVwzUe.bP2KRgwj
................................PrjznBA4s.2........A.F41.......E.......EU/YNaNyD
...Uz......K..../MF1/....6k41...3/....E3.....EzFlcrlNBlD/.......FKR2/dkpXm1.Vviv
./EnAnQD12../2.........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...kDl/e62CI5OwnB01GrAHR8zKflf4iHs3jjjhlGRBXLsvHKLGcCnTArym3jZ6M1OnmD7GcGRfaj
dwfhjsYJoda4z4Ksaebym7jD......YnA.............sD/6....sD32E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rb97.2UiY.k0uG0.Jc97.wViY.E8uG0.nc97......B....k1.
.....AQxcz1.....6yzzT/Ak.XUO.2/......o1...EB....f.3C6I2..3UszzzzP....o0....URPb3
...U.0aZcb6M6/1XMg2cFV6dEjb.2c..zzzzT/.UdtvvzczD4.cl59h0xz9..0........k.8.kzzzD.
IUNAT2kYMz9.aC/LmCx..3...........6U0.wzzz1..ilEhAIrpzEGbG7eFT5uD..........E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD...........E7....................
/6U0.wzzz1...................................YOIA0.sDvgrJrkgbl6.aTSuSDx5Vu3R.wbX
xxzvwUJjh/kiYyuzQVZZmt9.5OvHzvrLcOPI.MX81xTwaVrJG/UpLTxzexaJCJ6.SnRrzTxRqlua.UDy
svh3wB9Gl/U9Ssmz..UevN9bzzlare9kyz1ZptrmxzZdk/afnUXBnoWRjZKNhkKMXFLNZpmJVl4P4ZaS
E6...M....E.....I....U.....Rm3aPnpGQ7NoI.................................MU/4...
..........UaNaNaNaNvzoAnAnAnAnyj................................................
...../.........E................................................................
.....................2.....3....8....AIOo7LRnZYFH/EG4B3.........................
.sU1....0MU/4........oAnAnAnwy.E........uz1.......Uwz.....................UNaNaN
ataB./............................cJ.1..........................................
................................2....E/...U0....bJLPY7rPkZYFH/..4B3.............
............Cs....U.4MU/........aNaNaNatI.2........../........wj................
.............E/E........kz1........................................../..........
..........................................U/....I....Y.....RdlKOiRaMmZqMf7HG4B3.
.........................MU/4...................................aNaNaNaNKz9.....
...................................2./.......U.E........cz1.....................
..........................................................kzzzzz.......QcJaQZZYF
H/...............................sU1.sk1DwU.02E...............zD..........2.....
........................6.2........wz.........zD........kz1........wz...........
........kz1........wz.........................................../....E/...k0....
NZaPN3aPbZYFH/..............................Cs....U..MU/4...............Uz1.....
...wz................................cNaNaNaNavD........kzXaNaNaNaNmz...........
..............................zD............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Great Animation by
~Fraqenstien
[link]

Mandelbulb3d - tweak of "Dungeon of Despair" by ~Actionjack


my parameters
Mandelbulb3Dv18{
f....UN1..kT6...ET...2A....G58crUpl3.vL1yuIv.k0EFBbcyGlvlzf6q4ZjeuMrza88bkvuwK/k
................................I.XkQs3wZ.2........Y./.........E........N/2...wD
...Uz6/...EZ1....M.1/.....EO8...05....E......A/A02WpEpkD/.U0RC4E..IB1dkpXm1....u
./U0LDGD12..52.........../................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sD4Q18Cyz1fvfabbCn8B5BzWm2Enn5k1njRMaL7fLAtwv.wiLde9j2zqSi/mOucjlD6z4Ri22m
Uw9fPfLsoW2AzklO63xtxAnjU.....okV/............kD.2....sD.2E.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4Ej.....x/
.....Sxckz1.......kz.wzzzXUX.66.h....Y1...EO....m....c3...U8....4/...IHB...UJIr/
LVJTUW1KEyzlciszsU3YzTAe9mB.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzn..........2k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E/2Mlz
2LeV..EkIqcXY8yD.KmNkiTi2.2.aWdNWrkpzIU.KwTIF33..Yu8b0dM9z18ET7fqSC/./E6GCTj7tzD
/2V0.wDU./..M4n5/A7mz..alwF.HWzD.6MxWxXaxy9..wwnD1.E./2EepLnBrA../2E.RYTU08c..2E
./o6z/8cU0.E./2ElzLoF5B../2E.FzTU08c..2E./oxz/8cU0.E./2Etz5cU08../2E.hzTU08c..2E
./Izz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.I5PWxKRn7IRoFLNn/mQfZb9e/rN.QLM
E....Ek2l2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...................kz1.....................................
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S.I4.........................
.Qk0.................AnAnAnAn..E........Uz1y0HaeUF3wz...................kz1.....
................................................................................
................................/....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................6.2........2./......../E........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....A....kLVF4N1/..............
...................................................../.........E........kz1.....
................................................................................
....................allthenightlong....................................}
{Titel: dungeon actionjack crossing2}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Used Programs

Incendia_EX

Just using Incendia for the first time and its so cool!
and a very good program.

Adobe Photo shop Elements 10

Paint.Net


Enjoy!
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Thank you for the :+fav:s and the Comments :D .
Enjoy!.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with MB3D using the DEcombinate Mode.

if you would like the Parameters Note me and I will
get them for you 
thanks :D

I just finished This a Moment ago hope you like it
it looks Grand as Wallpaper

Enjoy!

:hug:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.