Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Similar Deviations
These results appear less relevant than we'd like. While we're working on improving More Like This, you can help by collecting "2012-09-02 JWildfire 10 - LUMA ROSARIA III" with similar deviations.

What's the dIFS MB3D Chain #89  :iconpongorama:


Bullet; Green What's the dIFS?Chain Gallery Bullet; Green

The Members: :iconkrompulos:  :iconsabine62:  :iconalmog53:  :icongraphiclia:  :iconjim373:  :iconmiincdesign:  :iconbatjorge:  :iconciokkolata:  :iconredcyclon:  :iconlukasfractalisator:
Reply to  jim373  - All Wound Up - dIFS 88- All Wound Up - dIFS 88 by jim373
Next in line is :iconbatjorge:

Mandelbulb3Dv18{
g....Es...UA0...8....IU..2.LEZz7PJfK.rJ1kaI3GBAE43ef9XZj8/25MUt2lZ7L.x9iwvUr874E
................................zRPxQ1iWCy1........A.xb2/...............y.2...wD
BnAnx6...cJj0.../EU1/....2EUM...k.....EC.....k/J7K7IhVuD/.......o.Uy/h53iq1....Y
./U0LD0D12E.2..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zX0LD0DqjFzchpm9zvLiaFGPlZYzIouAxeNQXvDRBjNpFw5UyfVGd39V3Vnz8fmiOoclitjpQLn56Vx
ryHwPzVqtgmcz4nhZN0LgiwDU.....2ie2........UaNadD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................2RF9E8....k1.
.....Ksulz1.....i0kzVwzzz1.U..6.K/...Y0...EB....c0.06g4..UEF....4/...Mp...EnQFz1
...U.ydelyjeYFnz....z1......1c..zzzz..kQhUXI/1yD6.Dbqxm4oz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqz60Fbf24LNyD..........E.mc..
Qw/6...Fbf24LNyD.C72QifFjz9.VZPxp0FszInA8Yj9Wg/..IYOt77cK.A8s8ea00e3./kPLyRqkSlj
pAX0tvW6P...DAF3F0e3.1Uy2KVVUO/E.MGu.wrzMw1..wzzz1EHVMFHewkzwa5.cxo7cB49vqxz.g5P
DhrUCt6Ul/kF.VnFrDpz9T7.B3W3B/kJUSH7.oI6KoIyy/uBZ.EHVMFH7xrzzzD.B3W3BxuTUSH7.oI6
Ko2yz/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.AU.V2E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3.V/5......................6E./2E./2U/
4MU.02E./.........UN./...............................cNaNaNaNauDOaNaNaNady1.....
...../........................................................................zD
........kz1..........2.....3....C....kqPbB5Q7NoI.6HG4B3.........................
.sU1....06..0MU/4E...Mh2/5JJJtyDnCaNaNaNKyXCnAnAnAnnzoAnAnAnAv.knAnAnAnAjzvaNaNa
NaNiz0..................Q.YHnAnAnAngz..........E........yz1.......Uwz.......UM3k
.......Ud.A...................../....E/....1....bJKMmZYFH/kI....................
............Cs....U.........16............UaNaNaNaBwz...........................
...../........zD........kz1.......EK.h53iSIsuFsDOaNaNaNa7zXaNaNaNaNuzcNaNaNaNavD
........kz9.................................}
{Titel: what's the dIFS chain #89 miincdesign}

Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

×
Pong with Undead-Academy :iconundead-academy: Took her It Is What It Is -Pong826 It Is What It Is -Pong826 by Undead-Academy and now is my 827.
Removed some formulas to keep it more simple, lol.
Mandelbulb 3D 189

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...IM...Eexck4Ry/tzaAcCh0JX7zD3LVjsLTd9.gKWetHfD52.Zu8JcoNfewD
................................fBZcGNl5H.2........B.VF.........BnAnAnAni.2...sD
...Uz6/..U/......I.1/.....E63....7....E4.....UTLqT7OvtlD/.......tvJJTpAnAr1.....
.JU0LDGD12..32UNaNaNaN4hz0.......6zDnAnAnAnAPy1............I.....y1...sD...../..
.z1...sDFDSEPioupwfQ8hMnwu3HzOU3KuhtQ/lDU4aOwbqIywHzG1sqfUw5zuTGJ2sbYcoDuW2vvj82
6xv2oTZJuJBBz60Qd1WpIwnDU.....YG/........2U0LDqD.2EnAnYD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................Uq1IxDQ/....x/
.....Ksulz1.........ydwtd5te.IB.k....M2...UE....r/.06M4.EQ.A....H/...M3p..UG.pD7
Bs/U.0Ak.zDk.1wzOnxc.0Ak.f2.3AmzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........k.NwzXWF1.
.Ak5eP./cz1.5T51vojwz.........../..LyHSvl1..0PJWp1Puzs/0.p4HE3zD/.........E.0c..
zzzz............O0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.ucXCEzz/cU08.cXCu.tSB2qMj.UCu
c1YIuw8gL0.ucXCEc.oqPjB../2E./nFU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....A.//3E.....I....2....kL4lKOkVJKX/UPZB2Std5......................6..........
...................................................yz........E.EOaNaNaNarzfaNaNa
Natxz0..................kzXH3Livivipz........C1E..................2B./.........E
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4..EKN.YZK........................
4MU/...............................................qz0..................6.2.....
...../.............................wz...........................................
................................G....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0k.1A.......AnAnAnAXlzXaNaNaNaNiz.nAnAnAH/zD................
..E/.1..........................................................................
............................................}
{Titel: pong 827}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb3D + Photoshop
Tweak of fav.me/d7z3uoi by Swoopswatkill :thumbsup:
Check out my gallery here: bezo97.deviantart.com/gallery/
Raw params:
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w.........ER31eUdtBpzOWG0Dwozv1EDjavDRz58.Y76/mddf80.d.OpXn62OwD
................................4Cx7GUOFR.2.......EC.7I5................C/2...wD
...Uz6...EKTn....I.0/....2.f/...i.....ED.....QBYG1IPdDlD/IEBM8/E...G1xckpn1.BnAH
zI....kD12..02............................................U0/....y1...sD...../..
.z1...sDQO07oHWH1xHLXUjLwej2zITl.ZHf92mjZPB6Frk5XwHsVSXWoyICzGNNc2oUsonDR7TqPSrx
yv9Mj/dKk/aDzqb..RTvhanjU.....2j9...1P...2....kD/6....sD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UU891Ew....2..
.....Ksulz1.......kz.wjye1.U..6.J0...E2...EB....m....66...kF....8/...6pm....S3z8
XU3U.qulWzzb2Txz.1AkzXKee16.mE/.zzSi..UPAI91pRzD6Eot8VlJaz1.CY582uK..Lk38.kzzzD.
.wO/J7qTnz1.KkxblcWsz0kP/yyE/V.k/EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz............20...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1..............................................zzVO0J/.z16EavzDrQnB.wzz
z1EzTRnBr.kz.0YtQsbsbp/.z16E..bToDq0.wDU./.ly7yNR.kz.02.Mwbsbp/.z16E.kqTWTK5.wDU
./.kz3KMV/kzzzD....cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6./.IkA2FE.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0..nAnAnAnAxz0..................sz1.....................................
..................................././..........................................
.....................2.....3....3....wpIdtKK....................................
02E./2.........................E...................wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...E/....TBJOiZ3...0IjRLNm/..............
..........U./2E./.......................E.2...................zD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I.........UEZF5OoAXA............
...................................................6./..........................
................................................................................
.....................................................2.....3....B....A3QcJaQZZYF
H/...............................sU1.sE1BoU.02E...............xD..........2.....
.............U/k........M.A........wz.........zD........kz1.....................
........kz1........wz.........zj................................}
{Titel: 543 b}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D just a tweak of my own Frame Mix Up Frame Mix Up by Undead-Academy thanking you all in advance , here is the parms 0_0

Mandelbulb3Dv18{
g....kc0...X8...d....2....Erqud4d1K2.bfuFJBU4b2EyWMHyEDNRzPV6RhcphytzYrRvJzSFSyj
................................n4OmyC13oz1........A.3M........E........y.2...wD
...Uz6/...kt0.../.E//.....kg/...d.....kd.....IY7ySXSYGoD/........4755dkpXm1.BnAn
y.....kD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDIWI/Yp4LOxn50QI3h7RLz.JoLRO0yYkD1f9Bd8SAHxvn/Vi97N0IzIVTtCxldvpD5ugQ5RYp
KxHJw6JlHaBJzuSeH4JXGYpDU.....24C.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................c....28.
.....Ksulz1.......kz7wzzz1.U..6.M/...M/....C....i/.06kB..UEF....S....I1....UJp5A
SM4U.0.MzzDg./kz...Uz13.....1c..zzzz............6YCpCckYcz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYzH.dA8E5Exwz4........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....Ek2l2E.....I....s....UMj3aQYZYFH/EG4B3...........................U1C....6U/
4MU.......UNaNaNaNapz0........zDOaNaNaNaty9...............................2.....
........................................................kz1..........cNaNaNaNavD
.....................2.....3....9....kIOh/LNoZYFH/UFH/..........................
.sU1....0.U/4M...............EzDaNaNaNaNmz1.....................................
...wz.........zDOaNaNaNatz9........................................wz0.........E
..........2...................../....E/...E1....Wx4S7NoI........................
..............U1C....2U.02E.....vzzzzzzzzyvYNaNaNaNezkSIsuFVf5wDdkpX0LD8kz1.....
.....MaNaNaNat.E..........2.............................kz1...................zD
........kz1...............................E.....I....c.....Rm3aPnNqPmpKG4B3.....
.........................MU/46U.0.........kAnAnAnAnyz0......../k.........z9.....
..lF./.......31k.......M6/2........................................wz...........
........................................................}
{Titel: BrokenPlatesSpiral}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 189.  From some older pong with Undead-Academy and me. From the 741

Mandelbulb3Dv18{
g....QL....K0...ET...I2..AVkV6InaVi..TD8RaLxxp/EfYXDYoI1Q.wB85iNu5O9.XbKKTrieDyj
................................Qfkc3/Uk9.2........B.NaH........BnAnAnA11/2...wD
...Uz6/..EVaG.../Ik0/....2EjM...GB...2E4.....20vPEbdUfmD/I.........w.dkpXo1.Z/.c
yIEnAnQD12..42...........cNaNaNaN4yDOaNaNaNaVy9...........UA.....y1...sD...../..
.z1...sDQbODZnI/Ex90.RllFw59zSdrnbGmdmmDtIQssY0YmwPEBIYoiceBzggOa4jFwsojtIclYV1x
TwnmIzi5m0hHzK145QBCBanjU.....21X7..OKB..2EnAnoD.2....EE/.G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................fnF3ER/....x/
.....Ksulz1.......EK.wzzz1.U..6.2/...M0...EB....50...U8...UE....8/...Ipm....SR5Q
934U.m.1AwTtKTxzAk.1zLipL16.0QozdbSu...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........EE.4xjf6j4.
.2nE.bez0z9.L/bioCPwz.kin/swu4yj/EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EzzljA0.../2E.tzDz0E1..2E
./IzT/.U.1.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....ME/F3E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP.61.............................4...
.ok.1..............2./..........bNaNaNaN8.2.......U2./..........................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJqE.I4.7FrQ.ErQ....................
4MU/.........................6.E........sz9...................yD................
...wz...........................................................................
................................/....E/...E.....T3YMnZ3.b/mIp7bN................
................................1nAnAnAnJzXAnAnAnAnmzAnAnAnABQ.E.......md.2.....
.Sl7./.....E.E1E................................................................
..........................................E.....I....2....kL/7qQM/..............
..........................................kNaNaNaNarz...........................
................................................................................
.....................................................2.....3....7....w3HdtqEjpaM
dtKN1VLSu/...........................................cNaNaNaNavDmAnAnAnAHznZNaNa
NaJ9.BnAnAnAnAvDaNaNaNaNez1CnAnAnAnkz0..........cNaNaNaNSz1nAnAnAnk6./..........
................................................................b/...E/....0....
/pKMuZaPb/mIp7bN............................5.U/4M..0...................mzXnAnAn
AnYqz........E.E.......Y9.2........yz0......c/1k................................
............................................................................}
{Titel:lightsomething}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

New pong series with Undead-Academy :iconundead-academy: Her Roller -Pong37 Roller -Pong37 by Undead-Academy is now my nr 38.
Changed Asurf to Sierpinski :D

Mandelbulb3Dv18{
g....U80....D...ET...IE..IV1S9hdgx5szYT/4SAXfI0EcAXK.T/IF.wOQIDlPXruzoaEIKWHa8zD
................................YiuEjwJhX.2........Y.RdE.......EBnAnAnAHB/2...wD
...Uz6/...E74....2/1/....2kj0...l1...2E4.....Ufs1IvfTalD/2/........k/Z0LDq1.....
.JU0LDGD12..02kAnAnAnAngzAnAnAnAnAwjBnAnAnAnXz9..........EV0/.....2...sD...../..
.wXaNadDFsAcCMqxmwPIdtjPvBEAzYnikOtgzKkDIzT5hbRUrvPpAf5ft/c3zuhmosjZoXnDdRYHEie8
lw1czbogN1ZAz6ZUABjkCGlDU.....Iye...Kr....EnAngD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................Uyy79EY....k1.
.....Ksulz1..........0Ak.1tV..6.4/...E5...UG....s.2u5Y7.UU.A....H/...2JB..UG.Zj9
Yc3U.KRvortKPh3szzzzX1Ak.b7.0c..Drwm..UAZRBEi7yD6QwRAgHzmzX..........Ik.r.kzzzD.
.IWE0BEANz115C74.qMvz0.kCjZFsxzj.6k6zzzga/..7hFKpTOuzwGT7ZmAH3zD/.........E3IYFy
XAm6..UUINWDmqjjk.t/8QJAL.2.uOGL2nnLz4U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1...0AkeeGMV34..1Ak.HJJitaP.k1D
wk1mxtW9i.kpmzzzQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU2V2E.....I....c....kIdJaQkZaPnhKOn...gF4.ZZ4N......................U/4MU/
4MU/......EnAnAnAngwz.........zD........kz1.......././..........................
................................................................................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/.PY/......................
.....MU/4MU/4........cAnAnAngvzDNaNaNaNarz1........wzcNaNaNaNC.E................
..........................................................2........wz...........
................................Z/...E/...U0..../BJRmNKHjFKA.kKKn64.oF1N........
............5.......4MU/........mAnAnAngozXaNaNaNaNozQzzzzzzzhzDBnAnAnAngyXNaNaN
aN4hzqAnAnAnAXyD........kz1.................UMzj.......Eu.A.....................
............................................}
{Titel: pong 38X}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Ongoing pong with Undead-Academy :iconundead-academy: Her Purple People Eater -Pong 828 Purple People Eater -Pong828 by Undead-Academy is now my #829.
Added _IntPowRotateC :) Mandelbulb 3D 189

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...IE...UjkHuzNpW/.1TM9EKlA51Eb806IgHj/.AaMs1kqvT0.NAiwG9c4Fyj
................................8ALKSqMwxz1........B.tJ.........OaNaNaN4y.2...sD
...Uz6/..U/......I.1/.....kV9...0E....E4.....YjP/Gc5rBnD/.......qXXr3pAnAr1.....
.FU0LDGD12..42.........kz0.......UvDOaNaNaNa/z9............I.....y1...sD...../..
.z1...sD/JVxxWxYhwX.xpn8kuI8zsUYhZGG34hjVjqO.5FZWv11Kv348JNwySH7mpmwgBnj/UBq83KG
dwfUEUrUq.M9zgrgFmI1aBjjU.....YZj........2....kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UK5ZuDn/....x/
.....Ksulz1.........sfwtd57U..6.D/...62...EB....E1Mx1.2..P.A....H/...M3p..UG.pD7
2l2U.0Ak.zDk.1wzhipz.0Ak.f2.3AmzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........k.NwzXWF1.
.Ak5eP./czn.5T51vojwz.........../..LyHSvl1..0PJWp1PuzA00.p4HE3zD/.........E.0c..
zzzz............O0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.ucXCEzz/cU08.cXCu.tSB2qMj.UCu
c1YIuw8gL0.ucXCEc.oqPjB../2E./nFU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....2....kL4lKOkVJKX/UPZB2Std5......................6......Ak.1
Ak.1...............................................yz........E.EOaNaNaNarzfaNaNa
Natxz0..................kzXH3Livivipz........C1E..................2B./.........E
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4..EKN.YZK........................
4MU//2.............................................qz0..................6.2.....
...../.............................wz...........................................
................................/....E/...U0....TZYPo/pPr7pPo34RZB2.r71.........
..........U.06U.06U.06..0...............kz1........6./........zD........kz1.....
...6./.........E...................6./..................kz1...................zD
..........................................U2....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U.46U........nAnAnAnMwzMaNaNaNa5xD8nAnAnAHoz1.....
.......................UK/2.....................................................
........................................................}
{Titel: pong 829}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Pong with Undead-Academy :iconundead-academy: Took her Feeding Tubes -Pong822 Feeding Tubes -Pong822 by Undead-Academy and now is my nr 823. Seems now that DA like to see the symbol # as a damn tag :confused:
Well, changed koch_oct to _RotatedAbs. Mandelbulb 3D 189, below the params as usual. Used Sirius-sdz :iconsirius-sdz: map pack Texture Pack 30

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...IM...kGxbAqEqfyzC21BjN4kfyDs/fRRLCD0.Af0cZoobFyzu6cFVGki0zj
................................cFg9kPrRN.2........B.VF.........OaNaNaN4y.2...sD
...Uz6/..U/......I.1/.....kn4...r2....E4.....kVDXb26XPlD/......./NkVQpAnAr1.....
.FU0LDGD12..12UNaNaNaNapzcNaNaNaNavDOaNaNaN4Pz9............I.....y1...sD...../..
.z1...sDKnPiUaiQqwPfoz5q83vEzOom59SFNZlDVEo8z55izwXiymOCBWUBzGEeKp0fFWnj32OR6E8A
swHEOBQF54e5zeKMLXPbAAoDU.....I7/........2U0LDqD.2EnAnYD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UelfyDd.....x/
.....Ksulz1.........Fcwtd5te.IB.t....M2...UE....r/hA3w5.kO.A....H/...M3p..UG.ZD7
Bs/U.0Ak.f6k.1AkOnxc41Ak.f2.36nzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........k.8.kXWF1.
.Ak5eP./cz1.5T51vojwz.........../..LyHSvl1..0PJWp1Puzc20.p4HE3zD/.........E.0c..
zzzz............z1...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.ucXCEzz/cU08.cXCu.tSB2qMj.UCu
c1YIuw8gL0.ucXCEc.oqPjB../2E./nFU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....I.//3E.....I....A....kL4x4PYZaPbB2JZFbQVB1N.Y4N.................6U.0.U.Ak.1
Ak.11Ak.0..........wz...........................................................
................................................................................
.....................2.....3....3....wZIjFLMoJ4N/7qQ.sqM.I4S....................
4MU/.........6k.1AU....................UK/2.......cJ./..................sz1.....
...wz.........zD..........Uyyd4joB7ezoAnAnAnAnyD........kz1........5./........yD
........Uz1........sz.........../....E/...E.....TN2Pd/5KNB4.iJqEsZbS............
..........U......M..0...................kz1.............................sz1.....
.../.dNaNaNaNSzjOaNaNaNarz9...................zDCJQtivivKz1.......sA./..........
.......Eo.2........../....................E.....I....A....kLGx4RVFLN1/.NZ/EKO/..
.....................MU/46U.06U.0.................k0.1.......0zj.......8I/2.....
.............U.E..........2.............................kz1.....................
.....................................................c3....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6U/4...1AU..AnAnAnAnDzD/.......KzX9nAnA
nALvz.......E20E.......kp.2.......L6./..........................................
................................................................}
{Titel: pong 823}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

New pong series with Undead-Academy :iconundead-academy: Her Entrapment -Pong 3 Entrapment -Pong3 by Undead-Academy is now my nr 4.
Changed reciprocal to polyfold :confused: :D
Mandelbulb 3D 189

Mandelbulb3Dv18{
g.....S...U1/...w....IM...kATGG41AW1.JGbtbauu4/EKiNuRlKOlz1fKBIHgwWzzM0MnGht9u.E
................................SWsG2KHWH/2........Y.lQ........E.......ED/2...wD
...Uz6/...E4.....Q.1/....2.k7...v1...2E4.....Amsq.soJrkD/Q......Nee80pAnAt1.....
.FEnAnID12../2EnAnAnAngwz0..........aNaNaNaNSz1...........U0/....y1...sD...../..
.wHnAnQDKVgm2NrEMvPN7VlHd6JoyeOJPHm0y9djeKRkGSfzqufiSWQlnm3iycMxp9LiWmhDhS/wVPRM
EvPreg2S1Fspyk4Z1OWlI0gjU.....2D/...y/....EnAngD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................krmY.ER....k1.
.....Ksulz1.......kzXxzzz1.U..6.k....U2...EB....u/8K262..U.4....izzzzz3....UJs52
...U.0.HpxzkDysz.kIRzDwXD0..0c...1Ak...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........oU.ssTAll0.
.6/mM7xg7z9.OtjafI/wzCUn3cgXSy.k36/Cy9LmW1..4ihC/pnsz4GQQp3hDLyj.Uk8ukYuF.Q/GUXz
Yxgo..k4koBt3OwD.y2nvJt2Yz9.QChBJdc2.LU.swTjzr9..gxoRgrs6z98q0Qq749uz.UwXP9cA//k
/6X0.U8wY0..5T51vojoz.EbG7eFT5vj.............IStZ1EtZLCEzzlgnC9.nCvg.V0Ezzzz.wzz
z1IzTF6V20.V2G6EQsrzzzD.zzzz./bTU08c.2gk012ly/8cU0kzzzDEMw5cU08.3LQl.lqTU08c.2bQ
m/2kz/8cU0UsW9CE...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.sWOkR4.T7qNTB5RjBqOT7KSTNaQVFLN
E....Ek2l2k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
..........kAnAnAnAHzz...................mz1.....................................
................................................................................
.....................I.....3....5....oINiRKNmZYFH/kRZ75.........................
.....MU/4............AnAnAnAn..EBnAnAnAnyz1.......U/./........yD................
................................................................................
................................/....E/...E/....T/pPgZbFjl4NhALSh/..............
........................................c.2.....................................
................................................................................
..........................................E.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5.....
..........................U/4MU/4M.........nAnAnAnAsz.........zDMaNaNaNqX.2.....
...wz..........................................................................E
........kz1.............................................}
{Titel: Building Pong4}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

What's the dIFS MB3D Chain #80 :iconpongorama:


What's the dIFS?Chain Gallery

The Members: :iconkrompulos:  :iconsabine62:  :iconalmog53:  :icongraphiclia:  :iconjim373:  :iconmiincdesign:  :iconbatjorge:  :iconciokkolata:  :iconredcyclon::iconlukasfractalisator:


Reply to  jim373  -  What's the dIFS - #79 - What's the dIFS? #79 - PinBall by jim373
Next in line is :iconbatjorge:

Parameters: 
Mandelbulb3Dv18{
g....Uv0...a4...w....IA....bC/paZay0.LnYFh41vZ7EbNLmZ8dNozvgyWYoJIQ0.VnXCY9vfA.k
................................B6UwV.Ut8.2........A.3JZ................y.2...wD
...Uz6....kW/....Mk0/.....k/3...h.....E3......ER7JhSwimD/.........251dkpXm1.J..m
./....kD12..2..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDU.kSDYy7ew1707mnFIb2zc/mG7WFBHcjpyyFZGA21w96s9K07xl4z23bTB0WsSmDtCEgU81b
DwnQGz1XXqZ7zyvfmE8ezmlDU.....YjB0.......2....sD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................B....k1.
.....Ksulz1.....a.Eldwzzz1EH..6.n/...M1...EB....m..06A8..U.4....O/...Qot...jNJ5X
sV0U.ydelyjeYFnzTeOgzf8Nogb.nU0.zzzz/.kXzccZWGyD6.cGkxmWcz1..0........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........g0........./.........E.2c..
zzzz............M0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................oKf1/k2UQV7azVG145.xnTzogHEpCeN.ooD
1ZHoW77HP/kGBto6AtbcV42.NdIFscdTpSbH.Mn4cMmsyluI1/kGENa7gw5Wvl2.XzxsaYrTeCeO.Mvg
KPmlzBIV80En9Xg7..kWvNPJsGGH9ZJdye2WK4qdgbqc8ZrU................................
E....I.//3E.....I....o.....PjVrPY7rPhJaA7NoI..........................U1C....6..
.....6.............7.NaNaNaNaNzD........kz1........wz.........zD........6.2.....
.............O3E..........UaNaNaNaNmz.........zDOaNaNaNaNz1.....................
.....................2.....3....8....EbQVtqQaxaQhZYFH/..........................
....4MU/06U..........oAnAnAnAXyDY0LD8QxcczXaNaNaNaNsz0..........................
..............................................zD................................
................................0....E/...U0....//rPglqPnEI97NoI................
..............U/4MU..................................gQc3Nvwx5zD................
........................W.o6PbjTel9hzAWGvBs9A7yDQc3NvwxHdz1.....................
..........................................E.....I....o.....OZVrNmZ4N7NoI........
......................U1C....6U/4M./..k.0.kAnAnAnAnoz..........E................
.....AnAnAnAnAyjnAnAnAnA/.2........wz........................................O3E
nAnAnAnAXzXaNaNaNaNiz................................2.....3....B....A3QcJaQZZYF
H/...............................sU1.sE1BoU.02E..............E.E........uz1.....
.....MaNaNaNatxD........6.2........wz.........zD........kz1........wz........U.E
........kz1........wz.........zj................................}
{Titel: what's the dIFS chain #80 miincdesigna}


Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.