Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Worked all day and finally got something decent. :)

Mandelbulb3Dv17{
S.....h...EZ/...w....2A...EP7oJuO5kpzULV/dmja61E.C4tlBdbKzvj.cdD8TDyzwwrjXlykJ.E
................................Eut0ZFwItz1........Y./..................y.2.....
................/M.1/....6.h2...u.....E4.....2rs9XS9jupD/.EJeNaD...m/dkpXm1....c
./U0LDOD32../2..............................E.2............u1....y1...sD...../..
.w1...sDKXsjeQakPxH79/1HiGWGzexeAoQws3jjsY6fd2dZKwHsWp1qK1i6z6jgHlbYDupDiEvgX/kz
7x9QhhOC4YuKzCiWOw.rXLmD......IM/.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD......JRY9.wpFi.EO5t0.nRY9.orFi.kV5t0.FSY9..............
..................kz.IX9c..U..6.80...c3...EB.........k3....F....8/...AGB...UJlK.
...U.yoPxJHEGdZ9JfwjcsfrS16.Gc..mN5S.gZPAI91pRxjEZqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
YA72QifFDz17H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzQ6Fbf24LNyD............mcEz
Qw/6.Q6Fbf24LNyDYA72QifFjzffVZPxp0FszEnA8Yj9Wg/.BKYOt77cK.gGs8ea00e3.BzPLyRqkSlj
oAX0tvW6P.U0DAF3F0e3.Xey2KVVUO/EyNGu.wrzMw1..c6Uc/UBkM1.3fUWhl2.Z/aJ.IQ3gK8X.g2I
E/kwT6sQL/kIFV2.D0nW846.ZJKO.sXCvV4E.k/6M..VERsUu/.NZd4./xJX7S6.nAHA.EjO5uLO.UQk
r0Ecs3dUU/UeaW8....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.................................
E....6....k.....I....U....EE0x4SHpqPjF5O4x4PY/........................k/..U..6..
4M.................../........yD........gz1..................U/E........kz1.....
...2.BnAnAnAnAxD................................................................
.....................A..........0....YYPoJqNZ756ExqRZ75.mALP....................
8..............................E........Y.geAV3uuNvuz..................U4/2.....
..cF./.......O2E................................................................
................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv17{
P.....S....O/...ET...2....EOt6dPHpFA.TvFftmNji0kOEOkM.2K..IWIhFSAj3..Dd9t7S3K21k
................................a3JzEs0gV/2........Y./..................C/2.....
................/ME//....2kD1...u9....E......6uO2bMqt/kD/sE/X5XE...Q//...u1....U
z.EnAnQD/.../2.........4.1.......................................y1...sD...../..
.w1...sDlTTzNP9oHv1.xmUtUZVwyO4U6aLHKgjjUvjSpZSG.wvyZEFEHLQlySX1IuUjC0hjQjB.Fwdc
Wt1aPuiQAPqyyUnGi0SRB7jj......YK....O..........E.6....sD.2E.....................
..............................OR87.CqdY.EPbG0UqR87..sdY.MWbG0.HS87..............
..................kzz1gQs.MK..E.q....s/...UG....Z/...I2....F....0/...cn....UiYh1
St0U.08cU0AcU0eQ.06Us.Ak.f1.2cE.zzzz.oklrlkCx9zjKjySnbinOz1EJzHmWnv4.HE/I.klLS4.
3yhMkskYszfIaQHInDNyzGWfzHx6d2yD2I13.wqN51.e/0biMaOyzcisP8OPAXzD.ezYfTLkRzH6/cEz
FJ3O......................kkhw1ZBGouzKl28sjfg33.DHYyf/TwT.wVHE4DALHiz4v1KGS.G2xj
32W1xvI75.EMFnTsuwy5.HCXSMY7dYwDKLQeUHkzqy9..QbG6/.cU08.zzFUf74.U08c.szDpZNR..8c
U0EzTFagv0.cU08.QsrRwS4.U08c..bTWmbc..8cU0.lyZLQL/.cU08.Mwbfpe5.U08c.kqTDKLY..8c
U0.kz3fhb0.cU08....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08..61BmQnLk34PVBKOjFKMkJaPVxJAqU1A
E....A.....E....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...................Uz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3.........wZFjl4NdtqNDB4R..pPr/......................
.....................cNaNaNaNavD........kz1........wz.........zD................
.............O2E................................................................
................................/....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.m/..............
................4MU/4MU/........nAnAnAnAvz1........wz.........zD........kz1.....
........................cz1.....................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb 3D 1.7.2 by Jesse bit.ly/dr1TKj

Text added with IrfanView.

Thanks in advance for viewing or faving as I may not be able to thank individually. I deeply appreciate your support :heart:

Have fruitful fractal day :D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Based on "The collective brain" by mcimages.
[link]

Mandelbulb3Dv17{
P.....S....9/...ET...2....kiZuQ2Caz5.1R.7LCGsz/k1l1781n1AxvmxYHgiQhGzqvmYA3Qtz/k
................................1OrSjWqDU12........Y./.................kG/2.....
................/ME//....6EO1...6A....kg.....s/9ZQJnj5cD/..tr9sD...c./...u1....U
z.EnAnQD/.../2.........3.1................................E......y1...sD...../..
.w1...sDB45ZgPue.uHDLW0pEHfJyoSo/M2qfTaDq9bEkyMdatf8cQ2/7IETyUx3meNf85bDaLAgWqAQ
Ptfg5scxWy2RyKsQ/UvG1nbD.....5oH..............kD.2....PE.2kz....................
..............................ORD7.CqxY.EPrH0UqRD7..sxY.MWrH0.HSD7..............
................D/...UaCO..U..6......61...EB....f/...Q2...E7....d....QH3....as3A
...U.iBgrVaeYFXCU08cO.....6.3c..zzzz.g5MarH7iXyDHeugGWxSwz1...........EB8.klLS4.
wth41UZAkzPmeLISw7kxz0..........3I13.wqN51.e/0biMaOyzcisP8OPAXzD.ezYfTLkRzHEKc..
KG8h.EmYEkti4xyDtodIWOorVy1..........2U.8.kzzzD.................................
/6U0.2irR1...................................wzzz1.C272.eeWHVl2.WWuV.EJJtp8E.6ZP
R/.mxtoSa/UCtc1.Qs5j8C5.V8Od..bT/eLg.M7bM0.lyVNfy0.3CE/.Mw5MNq2./7I9.kqTyq5f.wJK
T/.kzpqPd0EVmZ4....g....eeWupa1.IJZX.45.wy5g....................................
E....A.....E....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........JXLua210Uz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
..............................3E................................................
................................................................................
................................6....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................2........szoAnAnAnAnyD................
...../.............................................................0./..........
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Madelbulb 3D;
Tweak of :iconhaltenny: 's Little Hideway [link]

Mandelbulb3Dv17{
X....Ij...kt/...ET...2U...UKsuE3/ItD.j/G/Z.66g4EOQ4T3Hj3zz1QM7.74BK..BSaRjL6dt1k
................................08xGN6C.8.2........Y./..................y.2.....
.................w.3/....6.p2...O3...2E0.....Y0hklZwgloD/.Ue9ErDShId/dkpXo1.QRr3
z2EnAnQD12../2kVsKBL9t02.hMR6qXn40zD.......................u1....y1...sD...../..
.w1...sDgIlCtvA13w9JxlZxtjR1zI7G9xeE/LlDqosJev1IMwXoRQGKj.CvyyqvYLVoulkDVueDrclT
2wXQV4BybJy3zYQ.JwnlVPkj......2jY2...............6....sD.Akz....................
.............ckpXm1...sD....z./St4.gsZP.EZLi/.TSt4.YuZP.kgLi/.xSt4U0RC4Eo.....x/
.....orDZz1.......kz/IX9cM.U.A9......66....J......W0821.EH.9....l.....In..k4w3z0
HA1U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ1..0c..mN5S.6.pMnDnNqyj/6HNL1YPWz1...........k/8.kYjd2.
YA72QifFDz1.2RiGMQZhz............6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzQ6Fbf24LNyD.........../0sYz
Dd....kLkbh.DtzD.oszsUpwwz1.pu4iw4YD.LEALsj15c...IZD3kQhzz1.iIVWkRA../E.bRRYnr1k
/6V0z5FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkM1.3fUWhl2.Z/aJ.IQ3gK8X.g2I
E/kwT6sQL/kIFV2.D0nW846.ZJKO.sXCvV4E.k/6M..VERsUu/.NZd4./xJX7S6.nAHA.EjO5uLO.UQk
r0Ecs3dUU/UeaW8....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.................................
E....M.....3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN0wz...........suFVf53iiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3..../....wZQZBKOk7rPX34PN71.........................
..............................yD................................................
................................................................................
................................0....E/...k0....BZ4SEZaPnhKOo.EOiRKA............
.................k.1Ak.1A......./......6mz1........wzoAnAnAnAnzD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA.I5PV/.IjR5.
..........................U/4MU/4M........UaNaNaNaN/.BnAnAnAnA/E........E.oAnAnA
nAnyz...........................................................................
.....................................................2.....3....6....2YEjVrIhxqP
oVaFjl4N.........................Q...6..0............YNaNaNaNC.E........Uz1.....
...wz...................M.YNaNaNaNq../......../EnAnAnAnAHz1.....................
................................................................/....E/...k/....
/7oPspoPY31.gZ4.aBLNoF1N....................5...................nAnAnAnAnz1.....
.....2LD8QxckpzDOaNaNaNady1..........0..........aNaNaNaNaz1.....................
..........................................................................U.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Something for the evening , here are the parms thanks for any faves given ..

Mandelbulb3Dv17{
X.....9/...V1...0....2....Uge6f3flFxz8bSnbhCMA4EiOIkADdrmz9b0v3JTE9nz.BCmAgfnpxD
................................Fl9QCnPz/.2........A./.................UF/2.....
................/ME1/.....ko2...H.....E2.....AN/jRlueboD/.........US0dkpXm1....U
y.EnAnYD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sD5lEvzjLH6xH2kBU7FCz9z8EyKxozW0mD1V7Tj9bc/w1ZX97sCYEDzAjBDXm2lJoDhy6om/3s
lwvUj5uw0ryEzqw0cAsnbjnD......oc..............kD/M....sD.2kz....................
.............oAnAr1...sD....z./Sq9.gsNj.EZbx0.TSq9.YuNj.kgbx0.xSq9......0.......
.....Uf5Zz1.......kz.wzzzX.U..6.P....61....A....U0...w...../....yzzzzL1.....St51
...f.0aZczDM6/nzMg2czX6dET..0c..zrhe..UoK/nl2xvj/sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.UDn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.n6X9e/rN........................
E....A....E.....I....o.....PjVrPY7rPhJKG4B3.hZYFH/....................U1C....6..
..................QD.pAnAnAnAnzDnAnAnAnAny9....................EaNaNaNaNaz1.....
...wz........s3E..........kSIsuFVf5VzcNaNaNaNavDOaNaNaNatyXaNaNaNaNizeNaNaNaNavD
.....................2.....3....C....6qPV75N7NoI..kI............................
.sU1....0MU/46.......cNaNaNaNavD........kznNaNaNaN4wz0..........................
..jN./..................................................kz1nAnAnAHtrzEnAnAnAnGxD
OaNaNaNaty1...................../....E/....1....n/5OZ7LN7NoI.YLP7NoI............
............Cs..Cwk1D6U./2..............Q.2..........NaNaNaNa1/E..........UaNaNa
Na78.1........zD........kz1........wz.........zD..........kAnAnAnATvz.........zD
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Parameters from allthenightlong fav.me/d4lxlon

My Parameters:

Mandelbulb3Dv17{
T.....s/...g2...61...2Q...kSZ0nM9gbgzywAkW9e1B2EFxEbPDfKwx9StpjI6Mr/.BOg8GeolAxD
................................MNOXPG0ZY.2........Y./..................C/2.....
.................Mk5/....6EAA...H/....E0.....6NxYWZoGllD/..........m/dkpXm1.....
./EnAnID12../2..............................E.2............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDHVCp/z2Gqw96KjblW3jqycNgkhABZbgDZ1DzrB399v9LrcJ9E6DsyC2GnTSg5NnjDzO7Pv3c
OvviKCNVjPYBzSHsZ9PxF2iD......oV6.............kD.2....sD..kz....................
.............ckpXm1...sD....zUJRiA.yptm.MOb91UnRiA.qrtm.sVb91UFSiA......7....UA.
................6zzzDwzzz1.U..6.k....61...UA....U0.06o2..UU0....J....sW1..EiJ7S9
...U.0aZczDM6/nz.1Akz16U.0..0c..zrhe.MxuvBTuCfujtodIWOor/z1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzQ6Fbf24LNyD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........Al28oTITslB.0.........U3yuedc8tz06Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..QxpL1EzxrD.zz/k.1A.U1Cs.szDzzzz.wzz
z1EzThdht0.qTzB.Qs5k.1A.W9is..bT.1Ak.6xbm/.lyVTVR..rI83.Mw5y3q/.Elm0.kqTsLM5.sfW
P/.kzVTVR.kzqrC....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....M....k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................././....................2.....................................
................................................................................
.....................6.....3....2....wZMjV5RdlKOiR4.............................
...............................EvFVf53iSgz1..................E.k................
................................................................................
................................0....E/...k0....BJaPbJaQo.EM..kN.A3.............
.................k.1Ak.1A.................InAnAnAnAxz..........k........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI.21.
..........................U/4MU/4M.................../.......E/E..........UNaNaN
aNatz...........................................................................
.....................................................61...U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........i.A.....
...7./........zD................................................................
...................................................../....E/....0....
/7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N....................5.............................2.....
...sz.........zD...............................E................................
.......................................GypsyH.....................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Nemo's Playground

A combo of :icongypsyh:'s and 2 of my own!

Parameters are:


Mandelbulb3Dv17{
Q.....s/...g2...61...2....kPDdAybqUuzEtn6u5YkpyD1oK1CB.UFzHotUp2QQaxz22mJkOcXgyD
................................MLWSQgjFP/2........Y./..................k.2.....
.................c/0/....6U63...S/....E2.....ovrGHMBSJiD/.EEIb5E...c./...w1....U
./EnAnQD32../2......................c3NvwxHByz9............u1.....2...sD...../..
.w1...sDHSZ9KRn1sv19pUqa6/uoyIuk4mytgMjD2Rt6467jZv9Z8kXPRdhzykRo4tvHQDhD6HZpkQIw
nvPEeI5EjcQtymU.Lqj6AUjD......Y0W.............uD.6....PE/2kz0...................
.............oAnAr1...........KR.7..q/Y.UO5E0.oR.7.sr/Y..W5E0.GS.7..............
................I/kz.wzzz1UT.U1......61...UA....0/...U1....C....o....AX8...UJeq1
...U.ydelyjeYFnz.gFBz1Ak.1.61c..zzzz.......................U..........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../A.3zrKQ10ECR8Zc4xRkzoklrlkCx9xjShM3ZaYq1zP.0c..
cN5V.YHbG7eFT5uDJAqyTr69/.2U.........2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................w7c90UlsO8.zzVhUG3.8jBr.szDOSYR.U/3
L.EzTdOSW0krVTC.QsLfly7.OZpI..bTdVOX.oJZG/.lyNpKZ/kp55C.Mw5gHm5./pmO.kqT.S2R.MNe
k0.kzh6aX0kG832....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.nZKPaxaPdBqLb7LRiRKSblqPrtWOkR4.
E....I....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........nAnAnAnAXz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................U/E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/..................oX0LD8Qxcyz...........OaNaNaNa7z9.....
................................................................................
..........................................U.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6.................UxckpX0LDzz........M1E........6.2.....
..............................................................................yD
........Uz9..........................................2.....3.........wpIdtKK.I4N
/7qQ.........................................................Y1E........c.A.....
.............O3k................................................................
................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

..... don't know a better title. Another tweak of "Organ Music"params:

Mandelbulb3Dv17{
Q.....S...E1/...61....I...k/1.8YEMNrza2jnGYsI21EwNp4Sxs1AzfMSCmGNOf4.NgCFN5CWVxj
................................qybXLV4a4/2........Y./..................2/2.....
.................c.//....6Eb5...Y/....k4.....68grFNf9blD/.EEIb5E...c./...w1....U
z..kviPD32../2......................OaNaNaNa3.A............u1....y1...sD...../..
.w1...sDtiev3mcfNwXl0QxL7cnsykEnqezJ/7fDsHMgrPabAvv3DWqzcJayysEUmY6pfXlDuW0WJ.Qz
Vv1E5tiKs6B4z0DWFNHvQejD......og0.........kkpXeD.2....8E/2kz0...................
.............oAnAr1...........KRa8..qNe.UObd0.oRa8.srNe..Wbd0.GSa8..............
................50kz/wzzz1......4/...24...EC....D2.0.63...EF....A/...228..EhPtyX
...U.07YEyjLp/szeG4Bzf8No....c...1Ak.YHbG7eFT5uDRy8pJs/mpz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................wzzz1.k.1A.YQkzzzD......QD2.1Ak.wzz
z1UyPwzzz1......5v0k.1A..1Ak.UWEzzzz..Ak.1kxJxzzz1......yJ4U.06.U.06.kPQzzzz.k5T
w/EhzRxpL1.k.1A.........zz/.....yz1.....xz3.....................................
E....E...../....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................NaNaNaNaNyD........wz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
........4MU/.................X3E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/..................2........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6.................EsuFVf53iyz........60E........A.2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Trying out the texture feature.


Mandelbulb3Dv17{
R.....S....E/...ET...2....EwerySpGW/.1.......43EsFroSDYK/.gOzd.kKK2/.DkM86b4/ryj
................................QQaRCJnO/.2........Y./..................y.2.....
................/M.0/......Z1...00....E0.....IyDOld3v0qD/.kRnXtD...G0dkpXkX....U
zEEnAnQD12../2.........../.................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDRTlnd7SsYvf5ANJPlFJyyYnu51Cju0qDBGvXzkpQUxf2H5c73.4CzQcRcQUl0rijVk35IBZM
sw9pHUT8dA5MzGeUtkj2/QjD......YI..............kD.2....sD.2kz1...................
.............ckpXm1...........JR27.wpFY.EO5F0.nR27.orFY.kV5F0.FS27..............
................szzzjxzzz9.O.U2.4/...w0....F....v0.06s7..UUE....6/...QHs...Ui.4A
...U.0aZczDM6/nzzzzzzzzzz1..0c..zrhe..JOf5nlcsxjdpXRgyfh6.A...........U.8..Xo/2.
Mo0FIhT67.24hE2Jv5G0./........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................o5QA/kChk/.rlkYeJ2.sMHB.IJ4Uqei.stT
M/.faMvEo/.VcJ2.j61aVt8......sEEC34H.gH9Q.E79ZLf./k4NQ/.JgZHvN4.Sy5K.AzOwesQ.EV2
D.E7s3cSl0.3F./....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....6.....1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz0..........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2..........0....YYPoJqNZ756ExqRZ75.r/......................
8............................./E.......Qb0A........../........zD................
................................................................................
................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.