Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Worked all day and finally got something decent. :)

Mandelbulb3Dv17{
S.....h...EZ/...w....2A...EP7oJuO5kpzULV/dmja61E.C4tlBdbKzvj.cdD8TDyzwwrjXlykJ.E
................................Eut0ZFwItz1........Y./..................y.2.....
................/M.1/....6.h2...u.....E4.....2rs9XS9jupD/.EJeNaD...m/dkpXm1....c
./U0LDOD32../2..............................E.2............u1....y1...sD...../..
.w1...sDKXsjeQakPxH79/1HiGWGzexeAoQws3jjsY6fd2dZKwHsWp1qK1i6z6jgHlbYDupDiEvgX/kz
7x9QhhOC4YuKzCiWOw.rXLmD......IM/.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD......JRY9.wpFi.EO5t0.nRY9.orFi.kV5t0.FSY9..............
..................kz.IX9c..U..6.80...c3...EB.........k3....F....8/...AGB...UJlK.
...U.yoPxJHEGdZ9JfwjcsfrS16.Gc..mN5S.gZPAI91pRxjEZqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
YA72QifFDz17H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzQ6Fbf24LNyD............mcEz
Qw/6.Q6Fbf24LNyDYA72QifFjzffVZPxp0FszEnA8Yj9Wg/.BKYOt77cK.gGs8ea00e3.BzPLyRqkSlj
oAX0tvW6P.U0DAF3F0e3.Xey2KVVUO/EyNGu.wrzMw1..c6Uc/UBkM1.3fUWhl2.Z/aJ.IQ3gK8X.g2I
E/kwT6sQL/kIFV2.D0nW846.ZJKO.sXCvV4E.k/6M..VERsUu/.NZd4./xJX7S6.nAHA.EjO5uLO.UQk
r0Ecs3dUU/UeaW8....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.................................
E....6....k.....I....U....EE0x4SHpqPjF5O4x4PY/........................k/..U..6..
4M.................../........yD........gz1..................U/E........kz1.....
...2.BnAnAnAnAxD................................................................
.....................A..........0....YYPoJqNZ756ExqRZ75.mALP....................
8..............................E........Y.geAV3uuNvuz..................U4/2.....
..cF./.......O2E................................................................
................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

colors are from CryptFiend's [link] 'inside the lost station' [link]

new updated pic with better resolution and also reflections

Mandelbulb3Dv16{
N.....O/...V1...w.........UuiAEMzsq4.5kh79NMYB2E/2IXdxzYczXhJiZWZ7b3.N/ct5Q1dW/k
................................ky842iK5L.2........Y./..................y.2.....
.................MS//....6.W6...7/.....1.....EWQ.JYTD1nD/.UTuQEE...E./...w1....U
zkEnAnQD....02...................................................y1...sD...../..
.w1...sDts5yaMxt6xHmVcUBMzY3zq9bukis9NlDcQSq.oQBhtX3IV83.IREzsIk3vZ3I5oDJ96i6UjW
TwfF6qgKZjNEz8cyMQUtQ4oD......2lA.....................sD.2kz....................
..............................LRq6.0qNX.UObB0UnRq6.orNX.cVbB0.ESq6..............
................yzD.......EV.Q6.P....c0...EB....l1...s3....F....8/...UHB...UJl22
...U.0XBu..U.06.7M./..V03.6.0c..j4As.oklrlkCx9xjtodIWOorly9..........2q.8.ULrk/.
06gJ7KDgdzHXrpgPsZKyz0..........VBU0.QrKl.UCyrjN/TfzzS6Fbf24LNyj...........60c..
9hoM.cQVjiO8eGyDiUNAT2kY6z9..........2W.8.UCoQ0.................................
JI.1xH9OG/.305b792UvzaRdHng129vjjyDGa9yBPz9..oF7P.Ugm89.MgU4SQ/..1Ak..Y3Azzz..Ak
.1EzS6G8V..k.1A.MxWC3V1..1Ak.MwB.1Ak..Ak.1.xW/Ak.1.k.1A.bs4k.1A.wm9j.6nR.1Ak..Ak
.1.hz/Ak.1.k.1A....k.1A.zz/k.1A.yz1k.1A.xz3k.1A.................................
E....A....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ.Q5.......................k/9.......
...................wz.....................2........wz.........zD........oz1.....
..cF./.......E0E........kz1........wz...........................................
.....................2.....3..../....oIMiFKNgF1F0ZqE.I4BY/......................
........................................o.2........wz..........E..........2.....
..............zD........kz1........wz...........................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2.......U6.1.......U.E........kz1.....
...................................................................../........zD
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

thankx to despycable-me (who's not anymore) for all the favs

based on my 'device' [link]

Mandelbulb3Dv17{
T.....O/...V1...w.....2...E1bC2hCsj4.1V.EA1pRC2E7Yc9GCLNezXAkus5xMr3.Bdvn80xga/k
................................C6/JWj0wa.2........Y./..................y.2.....
.................kk5/....6EZE....4.....0.....sWrSdrdk1mD/.UTuQEE...m/dkpXm1....U
zkE8QxMD12../2.............................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDO23dByoiUw1e9PZ4udTvyOzkVE88priDF/HvAptb1tnTA5jVFKz3z2rZEAsJoTlDRtnvEhAA
pvPmWRegLXu3zCR.D17AeSlD......oxX/............sD.2....sD.2kz....................
.............ckpXm1...sD....zUJRV9.yp3i.MOLs0UnRV9.qr3i.sVLs0UFSV9..............
................wzzz.wzzz1EV.Q6.P....61...EB....U0...w.....F....8/...UHB...UJl42
...U.0...wD...kz....z1......0c..zrhe.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0..........VFU0.2nKr/UCyrjN/TfzzS6Fbf24LNyj..........E60c..
9hoM.cQVjiO8eGyDiUNAT2kY6z9..........2G/8.k7oc1.................................
JI.1x93Oo0.305b792UvzaRdHng129vjjyDGa9yBPz9..oFVs1E53WD.zz/k.1A..1Ak.szD5J6y.QIV
s1EzThdht0kaqa9.QsL53WD.RI6y..bTRI6y.oFVs1.lypFVs1E53WD.MwL53WD.RI6y.kqTRI6y.oFV
s1.kzpFVs1E53WD...kz....zzlz....yznz....xzpz....................................
E....A.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ.Q5.......................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1........wz.........zD........oz1.....
..cF./.......E0E........kz1........wz...........................................
.....................2.....3..../....oIMiFKNgF1F0ZqE.I4BY/......................
........................................o.2........wz..........E..........2.....
..............zD........kz1........wz...........................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2.......U6.1.......U.E........kz1.....
...................................................................../........zD
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv17{
P.....S....O/...ET...2....EOt6dPHpFA.TvFftmNji0kOEOkM.2K..IWIhFSAj3..Dd9t7S3K21k
................................a3JzEs0gV/2........Y./..................C/2.....
................/ME//....2kD1...u9....E......6uO2bMqt/kD/sE/X5XE...Q//...u1....U
z.EnAnQD/.../2.........4.1.......................................y1...sD...../..
.w1...sDlTTzNP9oHv1.xmUtUZVwyO4U6aLHKgjjUvjSpZSG.wvyZEFEHLQlySX1IuUjC0hjQjB.Fwdc
Wt1aPuiQAPqyyUnGi0SRB7jj......YK....O..........E.6....sD.2E.....................
..............................OR87.CqdY.EPbG0UqR87..sdY.MWbG0.HS87..............
..................kzz1gQs.MK..E.q....s/...UG....Z/...I2....F....0/...cn....UiYh1
St0U.08cU0AcU0eQ.06Us.Ak.f1.2cE.zzzz.oklrlkCx9zjKjySnbinOz1EJzHmWnv4.HE/I.klLS4.
3yhMkskYszfIaQHInDNyzGWfzHx6d2yD2I13.wqN51.e/0biMaOyzcisP8OPAXzD.ezYfTLkRzH6/cEz
FJ3O......................kkhw1ZBGouzKl28sjfg33.DHYyf/TwT.wVHE4DALHiz4v1KGS.G2xj
32W1xvI75.EMFnTsuwy5.HCXSMY7dYwDKLQeUHkzqy9..QbG6/.cU08.zzFUf74.U08c.szDpZNR..8c
U0EzTFagv0.cU08.QsrRwS4.U08c..bTWmbc..8cU0.lyZLQL/.cU08.Mwbfpe5.U08c.kqTDKLY..8c
U0.kz3fhb0.cU08....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08..61BmQnLk34PVBKOjFKMkJaPVxJAqU1A
E....A.....E....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...................Uz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3.........wZFjl4NdtqNDB4R..pPr/......................
.....................cNaNaNaNavD........kz1........wz.........zD................
.............O2E................................................................
................................/....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.m/..............
................4MU/4MU/........nAnAnAnAvz1........wz.........zD........kz1.....
........................cz1.....................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb 3D 1.7.2 by Jesse bit.ly/dr1TKj

Text added with IrfanView.

Thanks in advance for viewing or faving as I may not be able to thank individually. I deeply appreciate your support :heart:

Have fruitful fractal day :D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv17{
T.....J3....A...ET....2....9794IIus5.j1OuEfg/WzDUFYtZkQXUyv7.l85tAWQzeNGPweXsx/k
................................CExQ/yKKZ/2........Y./..................y.2.....
.................Mk5/....6Er4.../1....E......25Ihq/.rAgD/.Ug4/EE...m/dkpXm1.....
//EnAnQD12..22.............................................u1....y1...sD...../..
.w1...sD1xCyGQ6UkvHcodZRehTrymcK3XdDiYhj3b9bNJSbVvXC/9QS81AwysTbIx46YYgDdRbb8wq2
FvHMFIAXhwZpyGr0fHObN5jD......YPd/........EnAnoD.6....kD0Ekz0...................
.............ckpXm1...sD....zUJRK9.ypNh.MObp0UnRK9.qrNh.sVbp0UFSK9Ug4/EEh.......
..................kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....U0...w.....F....8/...I1....UJl42
...U.0...wD...kz....z1....6.1c..zzzz.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1...........k.8.kzgG6.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../613zfqKD/ECR8Zc4xRkzoklrlkCx9xjShM3ZaYq1zP60c..
5t2I.sutPnvka6zD8LsffaWeYz1..........AkB8AUaZ/L9.CLOJleRayPU4fHeuwPE.5ssD8SAAj/E
/6U0.wzzz1....................................Ak.1.U.06.2K.k.1A..1Ak.kp0.06U..6U
.0kK/hdht0kaqa9.IM4U.06..1Ak..fP.1Ak..Ak.1.Dm/Ak.1EG7Z2.lH5U.06.nAnA.sZR.06U..6U
.0EMw/Ak.1.k.1A....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....M....E1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................U.E................................................
..........................................................2........wz...........
................................/....E/....0....TFZQVtqQg34RZB2BY/EA.61.........
................................aNaNaNaN0.2.....................................
.............................................O2E..............................zD
..........................................E.....I....A....kLGx4RVFLN..UPo/0IjR5.
oE4..................MU/4....................................O3E................
...3./........yD........................................kz1.....................
........kz1..........................................6.....3..../....oIMiFKNgF1F
0ZqE.65.................................................................kzfNaNaN
aNavz...........................................................................
................................................................/....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
..U6.PaNaNaNatyD................................................................
.....................................................vhNfdAijA............./}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv17{
P.....O/...V1...w.....2...ERfefYGrcC./5eAemZ6b3EJVq3nfO0k.wfDbm8yTHsz88Yc5iXwo1E
................................CKJ.MjEVqz1........Y./..................y.2.....
.................kz5/....6U51...D5.....5.....6guKd9D/3pD/kD........c./...w1....U
./EnAnYD32../2.........../.................................2.....y1...sD...../..
.w1...sDkWBHnXISIwPZLB4CMlEMziCkkrZPgGnj3/oZQ0yCVxfD/DB4edi3zgOmkK1v4pkjgbkL2tGt
FwHlcZGF3B6Bz6B8Am9qB2qj......osS...4u........kD.2....sD.2E.....................
.............................UTRx6.YqpX.cQLD0.wRx6.KspX.kXLD0UMSx6..............
.....................wzzz1.U..6.P....U4...EI....o1...I9...UszzzzO/...kIB...UJd32
...U.qei5zzdde9U..........66nc..5KNf.MxuvBTuCfxj5Got8VlJqy1...........q.8.ULrk/.
06gJ7KDgdzHXrpgPsZKyz0..........UBU0.QrKl.UCyrjN/TfzzS6Fbf24LNyj...........60c..
zwXI.cQVjiO8eGyDiUNAT2kY6z9...........W.8.UCoQ0.................................
II01xH9OG/.305b792UvzaRdHng129vjjyDGa9yBPz9..wl5T..U.06.ueFLRp3..1Ak.Q6ATwl5.cda
O0EXt.3IE/Um8fA.yX2F2F2.Oeda.UPI/3IE..6U.0EAV7ZIG/.U.06.dN4F2F2..06U.YBQecW8..6U
.0k3vl1Dw.UdaO8...UDp6..ee0Pex2.IJZJKh2.szbDp6..................................
E....6.....6....I....U....EE0x4SH/5OZ7LNDNaNnJ4RoE4...................k/........
...................wz...........aNaNaNaNizH5OFqCTzIpzoVKYhnrDJyDfQc3Nvwxjz1.....
................................................................................
......................0....3....8....oINiRKNmB1.0x4S............................
.....MU/4MU/4..................E........kz1........../........zD................
................................................................................
................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3d ... help, HE looks strange

parameters

Mandelbulb3Dv17{
Y.....S....9/...ET...2I....qaMRudONxzqBDFGjJ651E0xECHa.XLzffWaOBhFz..3I.oi4EecvD
................................yWw4m.pn2.2........Y./.................U//2...rE
..........k2..../M.//....6US1...h4....E0.....EmMAoLG0kpD/.EG34sD...UzckpXm1....U
zU.kviPD/2../2.13INxiTvzzk7USAjtk1xj......................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDgXou7QEYovPA3yA6SqW/zMcjlNdbzjpjfk8UWEIYFxHfbDqMezQJzcskXC4laKjDaLtvjgzn
Jx13OpAQNuMIzuNq.u/7fLkj.....5oo..............kD.M....sD/Akz....................
...........wzoAnAt1...sD....zU/S/9.is3g.MZLk0UTS/9.au3g.sgLk0UxS/9EG34sDg.....x/
.....MEUZz1.......kz/cMdc0EM.Y5.U....61...UB....b1.m5c3...EB....4/...A1.....w652
...U.ydel8geYFHoTeOgOf8No..6kc..zzzz..kD4Tgo8ozD/EdGkxmWczH...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4........../6U0.YnFP/Upfjrwdvgqzs/Fbf24LNyD/.........E..c..
0RH9.Q6Fbf24LNvjZBL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0.AfpnSPCqaz1uk5LfQvXwz8ra5DlJDw.E
JEW0zH09r.EMoIRnIlIqzcnJXNw/X0xjw9zUrWWqG.2...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....I.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........cNaNaNaNkz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....7....22JZFbQVNpI.kKM..pPr/......................
.Q...MU/46U..................U.E..........k53iSIsuFpz...........................
..UD./.......O3E...................wz...........................................
................................U....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...................z.2........wz........E1E................
................................................................................
..........................................E.....I....Q....EHZtqNZ7LG4B3.........
..........................U/4M.....................0./........zD........kz1.....
...sz...........................................................................
.....................................................2.....3....9....oINiRKNmVIS
kJaQ.........................................6...............g1k........kz1.....
...wz.........yD........cz9.....................b210gmVKIzXyyd4joB7ezoAnAnAnAnyD
........kz1.................allthenightlong....................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Based on "The collective brain" by mcimages.
[link]

Mandelbulb3Dv17{
P.....S....9/...ET...2....kiZuQ2Caz5.1R.7LCGsz/k1l1781n1AxvmxYHgiQhGzqvmYA3Qtz/k
................................1OrSjWqDU12........Y./.................kG/2.....
................/ME//....6EO1...6A....kg.....s/9ZQJnj5cD/..tr9sD...c./...u1....U
z.EnAnQD/.../2.........3.1................................E......y1...sD...../..
.w1...sDB45ZgPue.uHDLW0pEHfJyoSo/M2qfTaDq9bEkyMdatf8cQ2/7IETyUx3meNf85bDaLAgWqAQ
Ptfg5scxWy2RyKsQ/UvG1nbD.....5oH..............kD.2....PE.2kz....................
..............................ORD7.CqxY.EPrH0UqRD7..sxY.MWrH0.HSD7..............
................D/...UaCO..U..6......61...EB....f/...Q2...E7....d....QH3....as3A
...U.iBgrVaeYFXCU08cO.....6.3c..zzzz.g5MarH7iXyDHeugGWxSwz1...........EB8.klLS4.
wth41UZAkzPmeLISw7kxz0..........3I13.wqN51.e/0biMaOyzcisP8OPAXzD.ezYfTLkRzHEKc..
KG8h.EmYEkti4xyDtodIWOorVy1..........2U.8.kzzzD.................................
/6U0.2irR1...................................wzzz1.C272.eeWHVl2.WWuV.EJJtp8E.6ZP
R/.mxtoSa/UCtc1.Qs5j8C5.V8Od..bT/eLg.M7bM0.lyVNfy0.3CE/.Mw5MNq2./7I9.kqTyq5f.wJK
T/.kzpqPd0EVmZ4....g....eeWupa1.IJZX.45.wy5g....................................
E....A.....E....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........JXLua210Uz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
..............................3E................................................
................................................................................
................................6....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................2........szoAnAnAnAnyD................
...../.............................................................0./..........
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.7.9.8

Tweaks on tweaks of tweaks

Mandelbulb3Dv17{
Y....UW0...33...w....2U...ECSZC8aZXC.9FuYUVYW/zD3a4igfOnuzXGl2NIhVPnzaZYOD0B8b1k
................................d99MXhsSU.2........Y./.................EE/2..BEF
..........ErI....M.1/....6.S1...I3...2k0.....khKOzZ3RclD/.k3IzsDTRHJ1pAnAn1.wabb
z.EnAnID1AE./2kVsKBL9t02.hMR6qXn40zD.....................s/u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDmVKiVCVmEuPbz2bIUqOAz0f3p3ENRFhjyWigLe9Rlw14Sj8o5bFgy4.uGc/PyNkD08Vp/AzT
4wPLEVjg9/zoyOSrXAC/o3nD.....62Y91........EnAnYD.2....sD/AE.....................
.............ckpXm1...sD....zUlb05.iT8Q.M/ek/UDc05.aV8Q.s6ek/Uhc05UPoU9Ea.....x/
.....oB7az1.....yzzz.UpI1/UL.c4../...o0...EI....M0...E0...k2....X....w14..EiJR5I
iA1U.ydelyZeYFnHWF3F/BX5D..6Fc..2JoH...osMgdlHzD1UNAT2kY6z1............28.UBy22.
.AL9s6JkUz9.np0CG3Asz0...........2.3zXZNq/..2RiGMQZhzuluvBTuCfxD/gM3ZaYq1z9..c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ck5eP./cz9..........oF68szdNJ0..ApKQUUTuz1.kRdIp0byz..kKTKW1q/k
UQV0zDsIb...kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...6E..EHVM/.XMlzwa5.cxo7..6Evqxz.g5P
D/UYZt6Ul/kF.V1.Fcrz9T7.B3W3.gZTUSH7.oI6K.Uly/uBZ.EHVM/.Nw5crI0.B3W3.QsTUSH7.oI6
K.kZz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....I.....3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN0wz...........NaNaNaNadz1.....................................
................................................................................
...........................3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
......U/4MU/4................E/E................................................
................................................................................
................................0....E/...k0....BZ4SEZaPnhKOo.EOiRKA............
.................k.1Ak.1A......./......6mz1........wzoAnAnAnAnzD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA.I5PV/.IjR5.
..........................U/4MU/4M........UaNaNaNaN/.dNaNaNaNC/E........E.2.....
...../..........................................................................
.....................................................2.....3....6....2YEjVrIhxqP
oVaFjl4N.........................Q...6..0............YNaNaNaNC.E........Uz1.....
...wz...................M.YNaNaNaNq../......../EnAnAnAnAHz1.....................
................HalTenny/Lenord/rfschenk/Lenord.................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.