Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Worked all day and finally got something decent. :)

Mandelbulb3Dv17{
S.....h...EZ/...w....2A...EP7oJuO5kpzULV/dmja61E.C4tlBdbKzvj.cdD8TDyzwwrjXlykJ.E
................................Eut0ZFwItz1........Y./..................y.2.....
................/M.1/....6.h2...u.....E4.....2rs9XS9jupD/.EJeNaD...m/dkpXm1....c
./U0LDOD32../2..............................E.2............u1....y1...sD...../..
.w1...sDKXsjeQakPxH79/1HiGWGzexeAoQws3jjsY6fd2dZKwHsWp1qK1i6z6jgHlbYDupDiEvgX/kz
7x9QhhOC4YuKzCiWOw.rXLmD......IM/.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD......JRY9.wpFi.EO5t0.nRY9.orFi.kV5t0.FSY9..............
..................kz.IX9c..U..6.80...c3...EB.........k3....F....8/...AGB...UJlK.
...U.yoPxJHEGdZ9JfwjcsfrS16.Gc..mN5S.gZPAI91pRxjEZqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
YA72QifFDz17H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzQ6Fbf24LNyD............mcEz
Qw/6.Q6Fbf24LNyDYA72QifFjzffVZPxp0FszEnA8Yj9Wg/.BKYOt77cK.gGs8ea00e3.BzPLyRqkSlj
oAX0tvW6P.U0DAF3F0e3.Xey2KVVUO/EyNGu.wrzMw1..c6Uc/UBkM1.3fUWhl2.Z/aJ.IQ3gK8X.g2I
E/kwT6sQL/kIFV2.D0nW846.ZJKO.sXCvV4E.k/6M..VERsUu/.NZd4./xJX7S6.nAHA.EjO5uLO.UQk
r0Ecs3dUU/UeaW8....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.................................
E....6....k.....I....U....EE0x4SHpqPjF5O4x4PY/........................k/..U..6..
4M.................../........yD........gz1..................U/E........kz1.....
...2.BnAnAnAnAxD................................................................
.....................A..........0....YYPoJqNZ756ExqRZ75.mALP....................
8..............................E........Y.geAV3uuNvuz..................U4/2.....
..cF./.......O2E................................................................
................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv17{
P.....S....O/...ET...2....EOt6dPHpFA.TvFftmNji0kOEOkM.2K..IWIhFSAj3..Dd9t7S3K21k
................................a3JzEs0gV/2........Y./..................C/2.....
................/ME//....2kD1...u9....E......6uO2bMqt/kD/sE/X5XE...Q//...u1....U
z.EnAnQD/.../2.........4.1.......................................y1...sD...../..
.w1...sDlTTzNP9oHv1.xmUtUZVwyO4U6aLHKgjjUvjSpZSG.wvyZEFEHLQlySX1IuUjC0hjQjB.Fwdc
Wt1aPuiQAPqyyUnGi0SRB7jj......YK....O..........E.6....sD.2E.....................
..............................OR87.CqdY.EPbG0UqR87..sdY.MWbG0.HS87..............
..................kzz1gQs.MK..E.q....s/...UG....Z/...I2....F....0/...cn....UiYh1
St0U.08cU0AcU0eQ.06Us.Ak.f1.2cE.zzzz.oklrlkCx9zjKjySnbinOz1EJzHmWnv4.HE/I.klLS4.
3yhMkskYszfIaQHInDNyzGWfzHx6d2yD2I13.wqN51.e/0biMaOyzcisP8OPAXzD.ezYfTLkRzH6/cEz
FJ3O......................kkhw1ZBGouzKl28sjfg33.DHYyf/TwT.wVHE4DALHiz4v1KGS.G2xj
32W1xvI75.EMFnTsuwy5.HCXSMY7dYwDKLQeUHkzqy9..QbG6/.cU08.zzFUf74.U08c.szDpZNR..8c
U0EzTFagv0.cU08.QsrRwS4.U08c..bTWmbc..8cU0.lyZLQL/.cU08.Mwbfpe5.U08c.kqTDKLY..8c
U0.kz3fhb0.cU08....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08..61BmQnLk34PVBKOjFKMkJaPVxJAqU1A
E....A.....E....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...................Uz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3.........wZFjl4NdtqNDB4R..pPr/......................
.....................cNaNaNaNavD........kz1........wz.........zD................
.............O2E................................................................
................................/....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.m/..............
................4MU/4MU/........nAnAnAnAvz1........wz.........zD........kz1.....
........................cz1.....................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

I thought this sort of looked like a Bonsai tree! :)

Mandelbulb 1.7.5

Thank you very much for all views, downloads, comments and faves! They are always very appreciated
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb 3D 1.7.2 by Jesse bit.ly/dr1TKj

Text added with IrfanView.

Thanks in advance for viewing or faving as I may not be able to thank individually. I deeply appreciate your support :heart:

Have fruitful fractal day :D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Based on "The collective brain" by mcimages.
[link]

Mandelbulb3Dv17{
P.....S....9/...ET...2....kiZuQ2Caz5.1R.7LCGsz/k1l1781n1AxvmxYHgiQhGzqvmYA3Qtz/k
................................1OrSjWqDU12........Y./.................kG/2.....
................/ME//....6EO1...6A....kg.....s/9ZQJnj5cD/..tr9sD...c./...u1....U
z.EnAnQD/.../2.........3.1................................E......y1...sD...../..
.w1...sDB45ZgPue.uHDLW0pEHfJyoSo/M2qfTaDq9bEkyMdatf8cQ2/7IETyUx3meNf85bDaLAgWqAQ
Ptfg5scxWy2RyKsQ/UvG1nbD.....5oH..............kD.2....PE.2kz....................
..............................ORD7.CqxY.EPrH0UqRD7..sxY.MWrH0.HSD7..............
................D/...UaCO..U..6......61...EB....f/...Q2...E7....d....QH3....as3A
...U.iBgrVaeYFXCU08cO.....6.3c..zzzz.g5MarH7iXyDHeugGWxSwz1...........EB8.klLS4.
wth41UZAkzPmeLISw7kxz0..........3I13.wqN51.e/0biMaOyzcisP8OPAXzD.ezYfTLkRzHEKc..
KG8h.EmYEkti4xyDtodIWOorVy1..........2U.8.kzzzD.................................
/6U0.2irR1...................................wzzz1.C272.eeWHVl2.WWuV.EJJtp8E.6ZP
R/.mxtoSa/UCtc1.Qs5j8C5.V8Od..bT/eLg.M7bM0.lyVNfy0.3CE/.Mw5MNq2./7I9.kqTyq5f.wJK
T/.kzpqPd0EVmZ4....g....eeWupa1.IJZX.45.wy5g....................................
E....A.....E....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........JXLua210Uz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
..............................3E................................................
................................................................................
................................6....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................2........szoAnAnAnAnyD................
...../.............................................................0./..........
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Madelbulb 3D;
Tweak of :iconhaltenny: 's Little Hideway [link]

Mandelbulb3Dv17{
X....Ij...kt/...ET...2U...UKsuE3/ItD.j/G/Z.66g4EOQ4T3Hj3zz1QM7.74BK..BSaRjL6dt1k
................................08xGN6C.8.2........Y./..................y.2.....
.................w.3/....6.p2...O3...2E0.....Y0hklZwgloD/.Ue9ErDShId/dkpXo1.QRr3
z2EnAnQD12../2kVsKBL9t02.hMR6qXn40zD.......................u1....y1...sD...../..
.w1...sDgIlCtvA13w9JxlZxtjR1zI7G9xeE/LlDqosJev1IMwXoRQGKj.CvyyqvYLVoulkDVueDrclT
2wXQV4BybJy3zYQ.JwnlVPkj......2jY2...............6....sD.Akz....................
.............ckpXm1...sD....z./St4.gsZP.EZLi/.TSt4.YuZP.kgLi/.xSt4U0RC4Eo.....x/
.....orDZz1.......kz/IX9cM.U.A9......66....J......W0821.EH.9....l.....In..k4w3z0
HA1U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ1..0c..mN5S.6.pMnDnNqyj/6HNL1YPWz1...........k/8.kYjd2.
YA72QifFDz1.2RiGMQZhz............6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzQ6Fbf24LNyD.........../0sYz
Dd....kLkbh.DtzD.oszsUpwwz1.pu4iw4YD.LEALsj15c...IZD3kQhzz1.iIVWkRA../E.bRRYnr1k
/6V0z5FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkM1.3fUWhl2.Z/aJ.IQ3gK8X.g2I
E/kwT6sQL/kIFV2.D0nW846.ZJKO.sXCvV4E.k/6M..VERsUu/.NZd4./xJX7S6.nAHA.EjO5uLO.UQk
r0Ecs3dUU/UeaW8....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.................................
E....M.....3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN0wz...........suFVf53iiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3..../....wZQZBKOk7rPX34PN71.........................
..............................yD................................................
................................................................................
................................0....E/...k0....BZ4SEZaPnhKOo.EOiRKA............
.................k.1Ak.1A......./......6mz1........wzoAnAnAnAnzD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA.I5PV/.IjR5.
..........................U/4MU/4M........UaNaNaNaN/.BnAnAnAnA/E........E.oAnAnA
nAnyz...........................................................................
.....................................................2.....3....6....2YEjVrIhxqP
oVaFjl4N.........................Q...6..0............YNaNaNaNC.E........Uz1.....
...wz...................M.YNaNaNaNq../......../EnAnAnAnAHz1.....................
................................................................/....E/...k/....
/7oPspoPY31.gZ4.aBLNoF1N....................5...................nAnAnAnAnz1.....
.....2LD8QxckpzDOaNaNaNady1..........0..........aNaNaNaNaz1.....................
..........................................................................U.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3d ... help, HE looks strange

parameters

Mandelbulb3Dv17{
Y.....S....9/...ET...2I....qaMRudONxzqBDFGjJ651E0xECHa.XLzffWaOBhFz..3I.oi4EecvD
................................yWw4m.pn2.2........Y./.................U//2...rE
..........k2..../M.//....6US1...h4....E0.....EmMAoLG0kpD/.EG34sD...UzckpXm1....U
zU.kviPD/2../2.13INxiTvzzk7USAjtk1xj......................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDgXou7QEYovPA3yA6SqW/zMcjlNdbzjpjfk8UWEIYFxHfbDqMezQJzcskXC4laKjDaLtvjgzn
Jx13OpAQNuMIzuNq.u/7fLkj.....5oo..............kD.M....sD/Akz....................
...........wzoAnAt1...sD....zU/S/9.is3g.MZLk0UTS/9.au3g.sgLk0UxS/9EG34sDg.....x/
.....MEUZz1.......kz/cMdc0EM.Y5.U....61...UB....b1.m5c3...EB....4/...A1.....w652
...U.ydel8geYFHoTeOgOf8No..6kc..zzzz..kD4Tgo8ozD/EdGkxmWczH...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4........../6U0.YnFP/Upfjrwdvgqzs/Fbf24LNyD/.........E..c..
0RH9.Q6Fbf24LNvjZBL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0.AfpnSPCqaz1uk5LfQvXwz8ra5DlJDw.E
JEW0zH09r.EMoIRnIlIqzcnJXNw/X0xjw9zUrWWqG.2...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....I.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........cNaNaNaNkz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....7....22JZFbQVNpI.kKM..pPr/......................
.Q...MU/46U..................U.E..........k53iSIsuFpz...........................
..UD./.......O3E...................wz...........................................
................................U....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...................z.2........wz........E1E................
................................................................................
..........................................E.....I....Q....EHZtqNZ7LG4B3.........
..........................U/4M.....................0./........zD........kz1.....
...sz...........................................................................
.....................................................2.....3....9....oINiRKNmVIS
kJaQ.........................................6...............g1k........kz1.....
...wz.........yD........cz9.....................b210gmVKIzXyyd4joB7ezoAnAnAnAnyD
........kz1.................allthenightlong....................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.7.9.8

Tweaks on tweaks of tweaks

Mandelbulb3Dv17{
Y....UW0...33...w....2U...ECSZC8aZXC.9FuYUVYW/zD3a4igfOnuzXGl2NIhVPnzaZYOD0B8b1k
................................d99MXhsSU.2........Y./.................EE/2..BEF
..........ErI....M.1/....6.S1...I3...2k0.....khKOzZ3RclD/.k3IzsDTRHJ1pAnAn1.wabb
z.EnAnID1AE./2kVsKBL9t02.hMR6qXn40zD.....................s/u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDmVKiVCVmEuPbz2bIUqOAz0f3p3ENRFhjyWigLe9Rlw14Sj8o5bFgy4.uGc/PyNkD08Vp/AzT
4wPLEVjg9/zoyOSrXAC/o3nD.....62Y91........EnAnYD.2....sD/AE.....................
.............ckpXm1...sD....zUlb05.iT8Q.M/ek/UDc05.aV8Q.s6ek/Uhc05UPoU9Ea.....x/
.....oB7az1.....yzzz.UpI1/UL.c4../...o0...EI....M0...E0...k2....X....w14..EiJR5I
iA1U.ydelyZeYFnHWF3F/BX5D..6Fc..2JoH...osMgdlHzD1UNAT2kY6z1............28.UBy22.
.AL9s6JkUz9.np0CG3Asz0...........2.3zXZNq/..2RiGMQZhzuluvBTuCfxD/gM3ZaYq1z9..c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ck5eP./cz9..........oF68szdNJ0..ApKQUUTuz1.kRdIp0byz..kKTKW1q/k
UQV0zDsIb...kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...6E..EHVM/.XMlzwa5.cxo7..6Evqxz.g5P
D/UYZt6Ul/kF.V1.Fcrz9T7.B3W3.gZTUSH7.oI6K.Uly/uBZ.EHVM/.Nw5crI0.B3W3.QsTUSH7.oI6
K.kZz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....I.....3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN0wz...........NaNaNaNadz1.....................................
................................................................................
...........................3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
......U/4MU/4................E/E................................................
................................................................................
................................0....E/...k0....BZ4SEZaPnhKOo.EOiRKA............
.................k.1Ak.1A......./......6mz1........wzoAnAnAnAnzD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA.I5PV/.IjR5.
..........................U/4MU/4M........UaNaNaNaN/.dNaNaNaNC/E........E.2.....
...../..........................................................................
.....................................................2.....3....6....2YEjVrIhxqP
oVaFjl4N.........................Q...6..0............YNaNaNaNC.E........Uz1.....
...wz...................M.YNaNaNaNq../......../EnAnAnAnAHz1.....................
................HalTenny/Lenord/rfschenk/Lenord.................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Last oe for the night , DIFs ApolloBalloons . Lol , thanks for any faves given .. Here are the parms :) enjoy

Mandelbulb3Dv17{
X....UL/..U42...O/...2I...k1Bsoe5lW3.j9P31azrp1EXFnCS67aG.I2zMD9xLU4.hckhZxC7z.k
................................ICNIis9N2.2........A./..................y.2.....
................/MU0/....6.S4...8.....E4.....M4NnOX6NCoD..UKYxwDBJRY0FTzIl1....U
z2EnAngD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDpaDO6ZlK.xHNCAhF1rLBzi/dI4ugH1kjHrJeMdz7bwHaOBUt4R59zI1g/7hWF3oDYE3XjLYC
mwvZIxt2fQMDzGp6d0ryt6nD......YCK.........UaNadD/2....sD..kz....................
.............oAnAr1...sD....z./Sg9.gsli.EZ5v0.TSg9.Yuli.kg5v0.xSg9.Ajc3E3....k1.
.....Uf5Zz1.......kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....U0...w.....F....8/...I1.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj/sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.UDn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.n2X9e/rN........................
E....I....E.....I....g....UMj7rN7NoI..EG4B3...........................U1C....6U/
4M........UaNaNaNat/.pAnAnAnAvzD................................TIsuFVf5N.2.....
...wz.........................................zD........kz1..........cNaNaNaNavD
...........................3....8....EbQVtqQaxaQhZYFH/..........................
....4MU/06U..........cNaNaNaN4yD................................................
..............................................zD................................
................................/....E/....1....n/5OZ7LN7NoI.A3.................
............Cs..Cwk1D6U./2......OaNaNaNCmz1........wz.......U3.k................
..............zD........kz1........wz.........zD...................wz.........zD
..........................................E.....I....g.....Id7LOaxaQhZYFH/......
......................U1C....6U..6U..........................GxD.......UIz1.....
..............................................zD........kz9........wz...........
.....................................................2.....3....B....6qPsZYFH/..
....................................Cs....E.06E./....cNaNaNaNaxDOaNaNaNaNzXaNaNa
NaNqz.......EuxD................................................................
...................wz.........zD................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Parameters from allthenightlong fav.me/d4lxlon

My Parameters:

Mandelbulb3Dv17{
T.....s/...g2...61...2Q...kSZ0nM9gbgzywAkW9e1B2EFxEbPDfKwx9StpjI6Mr/.BOg8GeolAxD
................................MNOXPG0ZY.2........Y./..................C/2.....
.................Mk5/....6EAA...H/....E0.....6NxYWZoGllD/..........m/dkpXm1.....
./EnAnID12../2..............................E.2............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDHVCp/z2Gqw96KjblW3jqycNgkhABZbgDZ1DzrB399v9LrcJ9E6DsyC2GnTSg5NnjDzO7Pv3c
OvviKCNVjPYBzSHsZ9PxF2iD......oV6.............kD.2....sD..kz....................
.............ckpXm1...sD....zUJRiA.yptm.MOb91UnRiA.qrtm.sVb91UFSiA......7....UA.
................6zzzDwzzz1.U..6.k....61...UA....U0.06o2..UU0....J....sW1..EiJ7S9
...U.0aZczDM6/nz.1Akz16U.0..0c..zrhe.MxuvBTuCfujtodIWOor/z1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzQ6Fbf24LNyD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........Al28oTITslB.0.........U3yuedc8tz06Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..QxpL1EzxrD.zz/k.1A.U1Cs.szDzzzz.wzz
z1EzThdht0.qTzB.Qs5k.1A.W9is..bT.1Ak.6xbm/.lyVTVR..rI83.Mw5y3q/.Elm0.kqTsLM5.sfW
P/.kzVTVR.kzqrC....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....M....k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................././....................2.....................................
................................................................................
.....................6.....3....2....wZMjV5RdlKOiR4.............................
...............................EvFVf53iSgz1..................E.k................
................................................................................
................................0....E/...k0....BJaPbJaQo.EM..kN.A3.............
.................k.1Ak.1A.................InAnAnAnAxz..........k........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI.21.
..........................U/4MU/4M.................../.......E/E..........UNaNaN
aNatz...........................................................................
.....................................................61...U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........i.A.....
...7./........zD................................................................
...................................................../....E/....0....
/7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N....................5.............................2.....
...sz.........zD...............................E................................
.......................................GypsyH.....................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.