Shop Mobile More Submit  Join Login
More Like This BETA
ORGANIZE BY

Similar Deviations
Collaboration with delicious flash ninja :iconvectortrance: who did the animation and sound effects to bring this painting to life.

Render time: 24 hours
Original specs: 1080p HD Video
Software used: Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Flash
Audio:
Original sonic creation based on a few samples and loops collected from all over the place, then mixed in Sony Acid Pro 6.0

Painting by itself is at:
[link]
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

The Space Race.

The race to space between the USA and the Soviet Union.

Enjoy.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

I finished !!Bouncy Meow
I did a chapter on Heron!:D:D
if you want to zoom a press Right, and Zoom;)
Cilick On and Off!
decode this,I hope you like this^^
I would love that was once in this fable:c
Heron Story
Heron mieszkał on z matką, siostrą i dwoma braćmi, jeden z braci  zginął w tajemniczych okolicznościach a drugi zaginął, nie było jasne, czy zmarł lub żyje po prostu go nie znaleziono. Heron zmartwiony tym że jego brat  do tej pory nie wrócił postanowił pójść nocą i go poszukać, mimo iż miał  on tylko 2 miesiące. Idąc wzdłuż  jeziora potknął się o kamienie i wpadł do niego, które prowadziło do wodospadu, matka usłyszała jego miauczenie o pomoc i szybko pobiegła za jego głosem.Zauważyła jak płynie prosto na wodospad,bezradna zaczeła płakać bo nie mogła nic zrobić,sama by zginęła a wtedy jej jedyną córkę czekała by  śmierć. Heron cudem uszedł z życiem ,zaczął nawoływać matkę lecz była on zbyt daleko i go nie usłyszała,nie wiedział gdzie on jest, był zupełnie sam w lesie, nie daleko od miasta Gravity Falls. Idąc wyczerpany wzdłuż ulicy nie  zauważył nadjeżdżającego samochodu z tyłu który go poturbował. Na szczęście doznał on tylko urazu prawej łapy, ale również stracił ogon, był w szoku, pszerażony i wyczerpany położył się na ulicy i patrzył w gwiazdy czekając na śmierć.Zmeczony nagle dostszegł w niedowierzaniu czarny trójkąt, który powoli pojawiając sie coraz wyraźniej nabierał koloru żółtego , pomyślał że ma  halucynację był tak tym przerażony że  zemdlał . Bill, obserwując go przez całą drogę nie mógł patrzeć na jego cierpienia,wyleczył mu prawą łapkę i zrekonstruował mu nowy ogon z jego symbolem.Heron  obudził się, widząc że dziwny, żółty trójkąt mu pomógł ,zaczął sie do niego tulić i mruczeć (był jeszcze mały i nie wiedział jak zaraagować). Heron przyglądał się swej łapce i ogonowi na którym było oko które jest jak podpis Billa(Heron nie wie że dzięki temu symbolowi Bill może poprzez niego obserwować wszystko co się wokół niego dzieje).Bill powiedział:" nie ma sprawy dzieciaku" po czym zaczął sie oddalać od Herona,ten widząc jak sie oddala zaczął biec za nim i sie tulic i miauczeć,bo nie chciał zostać sam w ciemnym,strasznym lesie.Bill widząc jak się do niego pszylepił postanowił poszukać jego rodziny lecz nawet on nie wiedział gdzie teraz sie znajdowali.Nie chcąc zostawiać małego kociaka na ulicy postanowił sie nim zaopiekować i dał mu połowę swego ognia, moc dzięki której mógł mówić i zmieniania innych w koty-Heron sam ją wybrał,aby inni przekonali się jak to jest byc w kociej skórze.W Gravity Falls, zaprzyjaźnił się z rodziną Pinesów,Susem i Wendy która lubi kociaki, lecz Stanforda omijał z daleka.Autor dziennika(Brat Stana) zapisał jego istnienie w jednym z  3 dzienników.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heron he lived with his mother, sister and two brothers, one of the brothers died in mysterious circumstances, and the other was lost, it was not clear whether he died or was killed simply it is not found. Heron worried that his brother has not yet decided goback and look for him at night even though he had only two months. Going along lake stones stumbled and fell into the lake, which led to the waterfall, the mother heard his meowing for help and quickly ran after his voice.She noticed how it flows straight to the waterfall, she started to cry helpless because there was nothing she could do, she would and then killed her only daughter was waiting to die. Heron miraculously escaped with his life, he began to call her mother but she was too far away and did not hear him, he did not know where he is, he was completely alone in the woods, not far from the town of Gravity Falls. Walking along the street exhausted approaching noticed that the back of the car with him harmed. Fortunately, he only suffered an injury right paw, but also lost his tail, he was shocked and exhausted aghast lay on the street and looked at the stars waiting for death.Tired suddenly saw in disbelief black triangle, which is slowly appearing in increasingly took on a yellow he thought that he has a hallucination was so scared that he fainted this. Bill, watching him the whole way he could not look at his suffering, cured his right paw and reconstructed him a new tail with his symbol.Heron woke up and saw that strange, yellow triangle to help him, began in  to snuggle and purr him (he was still small and did not know how react). Heron he was looking at his catch and tail which was an eye that is like the signature Bill (Heron did not know that, thanks to Bill tems symbol through it can observe in everything that happens around him) .Bill said "no problem kid" and began  out of Heron, how are seeing a move away began to run after him and  hug and meow, he did not want to be alone in the dark, terrible forest.Bill seeing him stuck decided to look for his family, but even he did not know where he is now  were .No wanting to leave a small kitten in the street in  decided to take care of him and gave him half of his fire, the power by which he could speak and changing others in cats-Heron himself chose her to others learned what it is like to be in the cat skin.W Gravity Falls , made friends with the family Pines,Soos and Wendy who likes kittens, but the Stanford clears the log far.Author(Brother of Stan) wrote his existence in one of the 3 logs.
(sorry to my english XD)
Song-www.youtube.com/watch?v=SNzu1Y…
Oryginal-www.bankfotek.pl/image/1863717…
Heron  Version  in GF(Thank you MF99K)-COM: A Black Cat has crossed your path,www.bankfotek.pl/image/1864022…
Heron Version normal-Polish Animals Academy - Karta Herona
Heron and Art©ME
Thanks for the Fav by Amazinadrielle
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

I had this dream LAST NIGHT.
It was so awesome I HAD to share it.

ENJOY!
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

There are just those times in life..

..when one must draw Foi riding an Arcanine through a desert,

this is one of those times.

-HC

EDIT:

Editing this into the main comment now, as the posts related to this just keep coming.

Animation for me is a process of reverse engineering, where I paint the parts and silhouette out the movements from that painting- then re-map and repaint those parts according to that movement.

I'm still learning how to do this process quickly and still learning to bring the movements created by it closer to what people would expect to be real.

The problem lies within what is expected to be real in the first place. This thing does not quite possess the musculature of a horse, nor feline, nor dog, so it can't quite move within those expectations without breaking and I can't just go on youtube and copy some guys mathematically precise 3d running cycle. The movement needs to be made with the unique parts made for the painting I'm dealing with.

Which comes back down to refining those original pieces, I learned what refinements could be made after animating the twelve looping keyframes - and after placing those frames in an environment. It was going to take a major revision on the beast's overall frame to get a good clean "run-cycle" out of it, so in the end I just optimized it for the more bounding forward look it has now and called it a day.

That having been said, I learned a lot, and If I ever want to draw an Arcanine running through the desert again and should then wish to have a standard plastic run cycle I will be well equipped to do so!

-HCFoi ~HaveConquest
Arcanine Nintendo
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

For the version with sound, go here! Or here thanks to eco mono. :B

DOCTOR WHO IS NOT IN THIS. THE TWO DUDES YOU PROBABLY MIXED UP WITH DOCTOR WHO ARE RANDOM AND GILLIAN FROM SNATCHER.


SO THIS IS WHAT I WAS WORKING ON HAHA this loses something without its sound but there's a lot of framebyframe stuff in it so I'M PUTTING IT UP HERE ANYWAY

So many random characters. This video says so much about me.
"But why are Liquid and Solidus alive if this has Old Snake in it" you might ask, to which I reply what is Snake doing playing DDR with a bunch of Pokemon and Silent Hill characters. ANSWER ME THAT


ALL THE FANDOMS AND CHARACTERS ARE LISTED AT THE END there are so many :O Although you can check out Wilhelm and Zee here and Inhuman's creator here - not-fun

BUT SINCE PEOPLE WANT A LIST, HERE

FROM
Metal Gear Solid: Solid Snake, Otacon, Sunny, Liquid Snake, Revolver Ocelot, Raiden, Solidus, The Joy/Boss, The Sorrow
Star Control 2: Admiral ZEX, The Captain, Talana, an Utwig, a Supox, an Arilou, Subcommander DAX, Fwiffo
Phoenix Wright: Yanni Yogi, Damon Gant, Matt Engarde, Juan Corrida
Pikmin: Olimar, Pikmin
Johnny the Homicidal Maniac: Nny, Edgar
Mother 3: Duster, Kumatora, Lucas, Boney, Ionia
Pokemon (these are original characters of mine): Radic, Farnsworth the Lucario, Nova the Raichu, Callima the Parasect
Megaman Legends: Teisel Bonne, Glyde
Mario: Luigi, Prince Peasley (from Mario & Luigi: Superstar Saga)
Silent Hill: Harry Mason, Dahlia Gillespie, Pyramid Head, James Sunderland, Heather Mason, Father Vincent
Final Fantasy 7: Cid Highwind, Vincent Valentine
Slayers: Vrumugun, Zangulus
Final Fantasy 9: Zorn and Thorn
Magic Knights Rayearth: Ascot
Road to El Dorado: Miguel, Tulio
EarthBound: Ness, Paula, Jeff, Poo
Final Fantasy 6: Strago Magus, Kefka
Secret of Mana: Sprite, Boy
Captain Jack, the Eurodance artist
Cleo, my dead dog
Slasher Movies: Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers
Final Fantasy 8: Zell Dincht, Irvine Kinneas
Snatcher: Gillian Seed, Random Hajile, Metal Gear Mk. II
Quest for Glory: The Hero
Metroid: Samus Aran
Wilhelm and Zee
Lazytown: Sportacus
Chrono Trigger: Ayla
Inhuman: Kyotoshi Lypha, Grey
Space Quest: Roger Wilco
Day of the Tentacle: Green
Original Characters: Tsukiyo, Girl, Triangle, Scriabin, Dr. Dowasure, Zarla, Alix, Sheena (my, my brother's, and my cousin's avatars)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

A birthday gift for
:iconlollergator:

EEENNJJOOOOYYY!!!!
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

:iconezranay:
Well, this was my first project in my flash class. See? I haven't disappeared, I've just been very busy.

Well, this here is a story about a bird.. you know, the human kind, who's.. well, you'll see. There's no loading screen-- get over it. :D

This is what's called a "frame-by-frame" animation. Yes. I drew every stinkin' frame. XD Took about a week to finish. Ended up being around 600 frames total.

I also created the music, w00t.

Comments and critiques appreciated.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

End of Results